Tranquangdai
12/10/2017 - 3:42 PM

Set Environment variable permanently


Mở file .bash_rc hoặc .bash_profile : vim ~/.bashrc
Export variable trong file này (lưu ý không có space ở giữa) : export my_name="tranquangdai"
Lệnh này cần thiết để biến môi trường có hiệu lực source ~/.bashrc