b4456609
2/2/2016 - 5:59 AM

change gbk to utf8

iconv -f gbk -t utf-8 1.txt > 2.txt