Dssdiego
4/15/2018 - 6:09 PM

Delete DataFrame Column

# Deletes the Name Column
del df['name']