albertchendao
10/21/2018 - 3:23 AM

encrypt

python 加密

import hashlib

company = "a"
m = hashlib.md5(company.encode('utf-8'))
s = str(m.hexdigest())
print(s)