avhimkov
3/18/2017 - 1:24 PM

KaspRestartAgent.bat

klmover -address nsn-kasp-01 -dupfix