ivan-matsibora
5/10/2018 - 4:22 AM

Codepush push.sh

sh push.sh both Developing "text" mandatory
sh push.sh both Developing copyto Production "3.1.x&Production&text" "3.1.x"