tyluudinh
10/11/2018 - 4:06 AM

Lol Jetbrains

Lol Jetbrains

Bước 1: Mở lên
Bước 2: Trên màn hình chọn Help -> Register và check vào License server
Bước 3: Copy  1 trong  5 đường dẫn sau

http://idea.qinxi1992.cn
http://114.215.133.70:41017
http://jetbrains.tencent.click
http://idea.lanyus.com/
http://172.245.22.235:1017

Update ngày: 18/03/2017

http://jetbrains.tech
http://idea.imsxm.com
Update ngày: 10/06/2017

http://www.aku.vn/idea
http://mcpmcc.com:1017
http://idea.pjoc.pub
http://idea.goxz.gq/
http://v2mc.net:1017/
http://idea.ibdyr.com/
Update ngày: 02/01/2018

http://idea.iteblog.com/key.php
http://jetbrains.license.laucyun.com
Update ngày: 13/03/2018

http://idea.singee77.com
http://www.0-php.com:1017
và dán vào ô dưới License server address
Bước 4: Nhấn OK và khởi động lại để cảm nhận :)