mo49
11/30/2019 - 9:47 PM

GithubSSH.md

cd ~/.ssh
ssh-keygen -t rsa

https://github.com/settings/keys

Add SSH Key する

pbcopy < ~/.ssh/id_rsa.pub

cf. GitHubでssh接続する手順公開鍵・秘密鍵の生成から