Sucran
9/14/2017 - 2:02 AM

PyCV opencv resize

cv2.resize(im_data, (0,0), fx = ratio, fy  = ratio)