avhimkov
3/18/2017 - 8:47 AM

Hyper-V Off.bat

bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto