dpjayasekara
11/26/2017 - 6:32 AM

uv__handle_ref.c

#define uv__handle_ref(h)                           \
 do {                                    \
  if (((h)->flags & UV__HANDLE_REF) != 0) break;              \
  (h)->flags |= UV__HANDLE_REF;                       \
  if (((h)->flags & UV__HANDLE_CLOSING) != 0) break;            \
  if (((h)->flags & UV__HANDLE_ACTIVE) != 0) uv__active_handle_add(h);   \
 }                                      \
 while (0)