nhanph
10/11/2019 - 8:59 AM

Remove All Photos and Video In Google Photos

// Nhấn nút chọn hình ảnh, video và xóa
const ELEMENT_SELECTORS = {
  checkboxClass: '.ckGgle',
  deleteButton: 'button[title="Xóa"]',
  confirmationButton: '#yDmH0d > div.llhEMd.iWO5td > div > div.g3VIld.V639qd.bvQPzd.oEOLpc.Up8vH.J9Nfi.A9Uzve.iWO5td > div.XfpsVe.J9fJmf > button.VfPpkd-LgbsSe.VfPpkd-LgbsSe-OWXEXe-k8QpJ.nCP5yc.kHssdc.HvOprf'
}
// Tự động xóa toàn bộ hình ảnh, video trong Google Photos bởi https://gdrive.vip/
// Cấu hình thời gian (milliseconds)
const TIME_CONFIG = {
  delete_cycle: 7000,
  press_button_delay: 2000
};

let imageCount = 0;

let checkboxes;
let buttons = {
  deleteButton: null,
  confirmationButton: null
}

let deleteTask = setInterval(() => {

  checkboxes = document.querySelectorAll(ELEMENT_SELECTORS['checkboxClass']);

  if (checkboxes.length <= 0) {
    console.log("[THÔNG TIN] Không còn hình ảnh (video) để xóa.");
    clearInterval(deleteTask);
    console.log("[THÀNH CÔNG] Đã thoát.");
    return;
  }

  imageCount += checkboxes.length;

  checkboxes.forEach((checkbox) => { checkbox.click() });
  console.log("[THÔNG TIN] Đang xóa...", checkboxes.length, "hình ảnh (video)");

  setTimeout(() => {

    buttons.deleteButton = document.querySelector(ELEMENT_SELECTORS['deleteButton']);
    buttons.deleteButton.click();

    setTimeout(() => {
      buttons.confirmation_button = document.querySelector(ELEMENT_SELECTORS['confirmationButton']);
      buttons.confirmation_button.click();
    }, TIME_CONFIG['press_button_delay']);
  }, TIME_CONFIG['press_button_delay']);
}, TIME_CONFIG['delete_cycle']);