jyj1993126
3/16/2017 - 7:34 AM

BEM

//BEM语法约定
//__双下划线代表B和E连接例如 menu__item
//_单下划线代表B和M或E和M的连接 例如 menu_active 或 menu__item_active
//-中划线同英语里做连字符例如 mod-menu 或 mod-menu__item 这里 B或E或M需要多个单词来描述,就使用中划线