oguz1761
10/1/2019 - 7:24 AM

Villa

<?php

class RentalVillas extends CI_Controller
{  public $viewFolder = "";


  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
    $this->safety();
    $this->load->model("RentalVillas_model");
    $this->load->model("RV_availability_model");
    $this->load->model("RentalVillas_image_model");
    $this->load->model("RV_room_features_model");
    $this->load->model("RV_room_image_model");
    $this->viewFolder = "admin/villas";
    $this->load->helper('security');
  }

  function safety() // session kontrol metodu
  {
    /* diğer yol. $check = $this->session->userdata("check"); //check adlı sessionda tutulan değeri userdata ile okuyoruz.
     $info = $this->session->userdata("info");
     if(!isset($check) || $check != true ){ //check isimli sessionda değer var mı değer var ve true ise userop sayfasına yönlendir.
       redirect("userop");
     } */
    // helperda get active isimli fonksiyonu tanımladık ve burada kullandık.
    if(!get_active_user()){
      redirect("userop");
    }

  }

  public function index()
  {
    $viewData = new stdClass();
    $result = $this->RentalVillas_model->get_all();
    $viewData->vievFolder = $this->viewFolder;
    $viewData->subVievFolder = "list";
    $viewData->info = $result;
    $viewData->routeWay = $this->routeWay;

    $this->load->view("{$viewData->vievFolder}/{$viewData->subVievFolder}", $viewData);
  }

  public function delete($id)//silme metodu
  {
    $delete = $this->RentalVillas_model->delete(
      array(
        "id" => $id
      )
    );

    if($delete){

      // Oda özelliklerini siler
      $delete3 = $this->RV_room_features_model->delete(
        array(
          "villa_id" => $id
        )
      );
      // ## end ##

      // villa resmini siler
      $file_name = $this->RentalVillas_image_model->get(
        array(
          "villa_id" => $id
        )
      );

      $delete2 = $this->RentalVillas_image_model->delete(
        array(
          "villa_id" => $id
        )
      );
      if($delete2){
        unlink("uploads/villas/$file_name->img_url");
      }
      // ## end ##      $alert = array(
        "tittle" => "İşlem başarılı",
        "text"  => "Kayıt silindi.",
        "type"  => "success"
      );
    }
    else{
      $alert = array(
        "tittle" => "İşlem başarısız !!!",
        "text"  => "Kayıt silinirken bir hata oluştu.",
        "type"  => "success"
      );
    }

    $this->session->set_flashdata("alert",$alert);
    redirect("$this->routeWay");

  }

  public function add_v() //ürün ekleme ekranı (add view)
  {
    $viewData = new stdClass();
    $viewData->viewFolder = $this->viewFolder; //viewdataya viewfolder atadık
    $viewData->subViewFolder = "add"; //viewdataya subviewv folderı atadık
    $viewData->routeWay = $this->routeWay;
    $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData ); // ve view datayı viewe paketledik.
  }

  public function add() //ürün ekleme metodu
  {
    $this->load->library("form_validation");
    $this->form_validation->set_rules("title","Başlık","required|trim");
    $this->form_validation->set_rules("numroom","Oda Sayısı","required|trim");
    $this->form_validation->set_rules("capacity","Kişi Kapasitesi","required|trim");
    $this->form_validation->set_rules("entry","Giriş Saati","required|trim");
    $this->form_validation->set_rules("out","Çıkış Saati","required|trim");
    $this->form_validation->set_rules("price","Günlük Ücret","required|trim");
    $this->form_validation->set_rules("adress","Adres","required|trim");    $this->form_validation->set_message(
      array(
        "required"   => "<div class=\"alert alert-danger\" role=\"alert\"><strong>%s</strong> Boş Bırakılamaz !!!</div>"
      )
    );

    $validate = $this->form_validation->run(); // donen cevap true veya false dur. true ise kurallardan başarılı bir şekilde geçmiştir false ise kurallara takılmıştır.

    if($validate){
      $data = array(
        "title"         => $this->input->post("title"),
        "url"          => sef($this->input->post("title")), //helper içinden sef fonksiyonunu kullandık. (convert to seo)
        "person_capacity"    => $this->input->post("capacity"),
        "number_of_rooms"    => $this->input->post("numroom"),
        "number_of_bath"     => $this->input->post("numbath"),
        "distanceto_beach"    => $this->input->post("disbeach"),
        "distance_to_center"   => $this->input->post("discenter"),
        "distance_to_airport"  => $this->input->post("disairport"),
        "distance_to_market "  => $this->input->post("dismarket"),
        "entry_time"       => $this->input->post("entry"),
        "check_out_time"     => $this->input->post("out"),
        "daily_price"      => $this->input->post("price"),
        "deposit"        => $this->input->post("deposit"),
        "cleaning_time"     => $this->input->post("cleantime"),
        "adress"         => $this->input->post("adress"),
        "createdAt"       => date("Y-m-d")
      );
      $data = $this->security->xss_clean($data);
      $insert = $this->RentalVillas_model->add($data);
      if($insert){
        // alert eklemenin diğer yolu. $this->session->set_flashdata("done", "<div class=\"alert alert-success\" role=\"alert\"><strong>Ürün başarıyla eklendi.</strong></div>");
        $alert = array(
          "tittle" => "İşlem başarılı",
          "text"  => "Yeni kayıt eklendi.",
          "type"  => "success"
        );
      }
      else{
        $alert = array(
          "tittle" => "İşlem başarısızdır !!!",
          "text" => "Kayıt ekenirken bir hata oluştu.",
          "type" => "success"
        );
      }
      // İşlemin sonucunu sessiona yazar . . .
      $this->session->set_flashdata("alert",$alert); // alert isimli bir sessionumuz olacak ve $alert değişkenini buna atayacağız.
      redirect("$this->routeWay");
    }
    else{

      $viewData = new stdClass();
      $viewData->viewFolder = $this->viewFolder; //viewdataya viewfolder atadık
      $viewData->subViewFolder = "add"; //viewdataya subviewv folderı atadık
      $viewData->routeWay = $this->routeWay;
      $viewData->form_error = true;
      $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData ); // ve view datayı viewe paketledik.
    }
  }

  public function update_v($id = null) //ürün güncelleme ekranı (update view)
  {
    $viewData = new stdClass();
    $item = $this->RentalVillas_model->get(
      array(
        "id" => $id
      )
    );
    /* viewe gönderilecek değişkenlerin set edilmesi */
    $viewData->viewFolder = $this->viewFolder; //viewdataya viewfolder atadık
    $viewData->subViewFolder = "update"; //viewdataya subviewv folderı atadık
    $viewData->routeWay = $this->routeWay;
    $viewData->item = $item; // $itemı viewdataya yükledik
    $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData); // ve view datayı viewe paketledik.
  }

  public function update($id) //ürün güncelleme metodu
  {
    $this->load->library("form_validation");
    $this->form_validation->set_rules("title","Başlık","required|trim");
    $this->form_validation->set_rules("numroom","Oda Sayısı","required|trim");
    $this->form_validation->set_rules("capacity","Kişi Kapasitesi","required|trim");
    $this->form_validation->set_rules("entry","Giriş Saati","required|trim");
    $this->form_validation->set_rules("out","Çıkış Saati","required|trim");
    $this->form_validation->set_rules("price","Günlük Ücret","required|trim");
    $this->form_validation->set_rules("adress","Adres","required|trim");

    $this->form_validation->set_message(
      array(
        "required"   => "<div class=\"alert alert-danger\" role=\"alert\"><strong>%s</strong> Boş Bırakılamaz !!!</div>"
      )
    );

    $validate = $this->form_validation->run(); // donen cevap true veya false dur. true ise kurallardan başarılı bir şekilde geçmiştir false ise kurallara takılmıştır.

    if($validate){
      $data = array(
        "title"         => $this->input->post("title"),
        "url"          => sef($this->input->post("title")), //helper içinden sef fonksiyonunu kullandık. (convert to seo)
        "person_capacity"    => $this->input->post("capacity"),
        "number_of_rooms"    => $this->input->post("numroom"),
        "number_of_bath"     => $this->input->post("numbath"),
        "distanceto_beach"    => $this->input->post("disbeach"),
        "distance_to_center"   => $this->input->post("discenter"),
        "distance_to_airport"  => $this->input->post("disairport"),
        "distance_to_market "  => $this->input->post("dismarket"),
        "entry_time"       => $this->input->post("entry"),
        "check_out_time"     => $this->input->post("out"),
        "daily_price"      => $this->input->post("price"),
        "deposit"        => $this->input->post("deposit"),
        "cleaning_time"     => $this->input->post("cleantime"),
        "adress"         => $this->input->post("adress"),
        "createdAt"       => date("Y-m-d")
      );
      $data = $this->security->xss_clean($data);
      $update = $this->RentalVillas_model->update(
        array(
          "id" => $id
        ), $data);
      if($update){
        $alert = array(
          "tittle" => "İşlem başarılı",
          "text"  => "Kayıt güncellendi.",
          "type"  => "success"
        );
        // $this->session->set_flashdata("done", "<div class=\"alert alert-success\" role=\"alert\"><strong>Kayıt başarıyla güncellendi.</strong></div>");
      }
      else{
        $alert = array(
          "tittle" => "İşlem başarısız",
          "text"  => "Kayıt güncellenirken bir hata oluştu.",
          "type"  => "error"
        );
      }
      $this->session->set_flashdata("alert",$alert); // alert isimli bir sessionumuz olacak ve $alert değişkenini buna atayacağız.
      redirect("$this->routeWay");
    }
    else{
      $viewData = new stdClass();
      $item = $this->RentalVillas_model->get(
        array(
          "id" => $id
        )
      );
      $viewData->viewFolder = $this->viewFolder; //viewdataya viewfolder atadık
      $viewData->subViewFolder = "update"; //viewdataya subviewv folderı atadık
      $viewData->form_error = true;
      $viewData->item = $item;
      $viewData->routeWay = $this->routeWay;
      $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData ); // ve view datayı viewe paketledik.
    }
  }

  public function location_info($id){
    $viewData = new stdClass();
    $viewData->viewFolder = $this->viewFolder;
    $viewData->subViewFolder = "location_info";
    $viewData->routeWay = $this->routeWay;

    $viewData->item = $this->RentalVillas_model->get( array(
      "id" => $id
      )
    );

    $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData);
  }

  /*############### resim işlemleri ##################*/

  public function image_v($id = null)//resimler sayfasını getiren metod
  {
    $viewData = new stdClass();
    $viewData->viewFolder = $this->viewFolder; //viewdataya viewfolder atadık
    $viewData->subViewFolder = "image"; //viewdataya subviewv folderı atadık
    $viewData->routeWay = $this->routeWay;
    $viewData->item = $this->RentalVillas_model->get( array(
        "id" => $id
      )
    );

    $viewData->item_images = $this->RentalVillas_image_model->get_all( //yukarıdan ürüne ait id yi aldık o id ye yüklenmiş resimleri burada viewdataya load yaptık.
      array(
        "villa_id" => $id
      )
    );
    $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}",$viewData); // ve view datayı viewe paketledik.
  }

  public function image_upload($id)// resim yükleme metodu ***önemli !!!***
  {
    $config["allowed_types"] = "jpg|jpeg|png"; //Yüklenecek dosyaların türü = allowed types.
    $config["upload_path"]  = "uploads/villas/"; //Bu dosyalar nereye yüklenecek.
    $config["encrypt_name"] = true;  //view tarafında da bu komutu kullanabilmek için form action içinde "enctype="multipart/form-data" " yazdık.

    $this->load->library("upload",$config);
    $upload = $this->upload->do_upload("file");

    if($upload){
      $uploaded_file = $this->upload->data("file_name");

      $this->RentalVillas_image_model->add(
        array(
          "img_url"  => $uploaded_file,
          "rank"    => 0,
          "isActive"  => 1,
          "createdAt" => date("Y-m-d"),
          "villa_id" => $id,
          "isCover"  => 0
        )
      );

    }
  }

  public function refresh_image_list($id)
  {
    $viewData = new stdClass();
    $viewData->viewFolder = $this->viewFolder; //viewdataya viewfolder atadık
    $viewData->routeWay = $this->routeWay;

    $viewData->item_images = $this->RentalVillas_image_model->get_all( //yukarıdan ürüne ait id yi aldık o id ye yüklenmiş resimleri burada viewdataya load yaptık.
      array(
        "villa_id" => $id
      )
    );

    $render_html = $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/render_elements/image_list_v",$viewData,true);

    echo $render_html;

  }

  public function isActiveSetter_image($id)// aktif pasif döüşümünü viewden alığ db ye gönderen metod
  {
    if($id){

      $isActive = ($this->input->post("data") == "true") ? 1 : 0 ; // tek satırlık if komutu. if = "?" eğer içerdeki veri true ise 1 ver.
      $this->RentalVillas_image_model->update(
        array(
          "id"    => $id
        ),
        array(
          "isActive" => $isActive
        )
      );
    }
  }

  public function isCoverSetter($id,$parent_id)// kapak fotoğrafı yapmaya yarayan method. $parent_id = view den gelecek olan product_id
  {
    if($id && $parent_id){

      $isCover = ($this->input->post("data") == "true") ? 1 : 0 ; // tek satırlık if komutu. if = "?" eğer içerdeki veri true ise 1 ver.
      //Kapak yapılmak istenen kayıt
      $this->RentalVillas_image_model->update(
        array(
          "id"     => $id,
          "villa_id" => $parent_id
        ),
        array(
          "isCover" => $isCover
        )
      );
      //Kapak yapılmayan diğer kayıtlar
      $this->RentalVillas_image_model->update(
        array(
          "id !="     => $id,
          "villa_id" => $parent_id
        ),
        array(
          "isCover" => 0
        )
      );

      $viewData = new stdClass();
      $viewData->viewFolder = $this->viewFolder; //viewdataya viewfolder atadık
      $viewData->subViewFolder = "image"; //viewdataya subviewv folderı atadık
      $viewData->routeWay = $this->routeWay;

      $viewData->item_images = $this->RentalVillas_image_model->get_all( //yukarıdan ürüne ait id yi aldık o id ye yüklenmiş resimleri burada viewdataya load yaptık.
        array(
          "villa_id" => $parent_id
        )
      );

      $render_html = $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/render_elements/image_list_v",$viewData,true);

      echo $render_html;

    }
  }

  public function delete_image($id,$parent_id)//silme metodu
  {
    $file_name = $this->RentalVillas_image_model->get(
      array(
        "id" => $id
      )
    );

    $delete = $this->RentalVillas_image_model->delete(
      array(
        "id" => $id
      )
    );

    if($delete){
      unlink("uploads/villas/$file_name->img_url");

      redirect("$this->routeWay/image_v/$parent_id");
    }
    else {
      redirect("$this->routeWay/image_v/$parent_id");
    }
  }

  /*############### resim işlemleri bitiş ##################*/

  /* ############# Villa Özellikleri ############## */

  public function villa_features_v($id = null)

  {
    $viewData = new stdClass();
    $viewData->routeWay = $this->routeWay;
    $viewData->viewFolder = $this->viewFolder;
    $viewData->subViewFolder = "villa_features/features";

    $viewData->item = $this->RentalVillas_model->get( array( // unutma !!!
        "id" => $id
      )
    );

    $viewData->item_feature = $this->RentalVillas_model->get_all_features( //yukarıdan ürüne ait id yi aldık o id ye yüklenmiş resimleri burada viewdataya load yaptık.
      array(
        "villa_id" => $id
      )
    );

    $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData);
  }

  public function add_feature_v($id = null){

    $viewData = new stdClass();
    $viewData->viewFolder = $this->viewFolder;
    $viewData->subViewFolder = "villa_features/add_feature";
    $viewData->routeWay = $this->routeWay;

    $viewData->item = $this->RentalVillas_model->get( array( // unutma !!!
        "id" => $id
      )
    );


    $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}" , $viewData);


  }

  public function add_feature($id) //Villa özellik ekleme metodu
  {

    $this->load->library("form_validation");
    $this->form_validation->set_rules("name","Özellik Adı","required|trim");
    $this->form_validation->set_message(
      array(
        "required"   => "<div class=\"alert alert-danger\" role=\"alert\"><strong>%s</strong> Boş Bırakılamaz !!!</div>"
      )
    );


    $validate = $this->form_validation->run(); // donen cevap true veya false dur. true ise kurallardan başarılı bir şekilde geçmiştir false ise kurallara takılmıştır.

    if($validate){
      $data = array(
        "villa_id"        => $id,
        "feature_name"      => $this->input->post("name"),
        "description"      => $this->input->post("description")
      );
      $data = $this->security->xss_clean($data);
      $insert = $this->RentalVillas_model->add_feature($data);
      if($insert){
        // alert eklemenin diğer yolu. $this->session->set_flashdata("done", "<div class=\"alert alert-success\" role=\"alert\"><strong>Ürün başarıyla eklendi.</strong></div>");
        $alert = array(
          "tittle" => "İşlem başarılı",
          "text"  => "Yeni kayıt eklendi.",
          "type"  => "success"
        );
      }
      else{
        $alert = array(
          "tittle" => "İşlem başarısızdır !!!",
          "text" => "Kayıt ekenirken bir hata oluştu.",
          "type" => "success"
        );
      }
      // İşlemin sonucunu sessiona yazar . . .
      $this->session->set_flashdata("alert",$alert); // alert isimli bir sessionumuz olacak ve $alert değişkenini buna atayacağız.
      redirect("$this->routeWay/villa_features_v/$id");
    }
    else{
      $viewData = new stdClass();
      $viewData->item = $this->RentalVillas_model->get( array( // unutma !!! buradan viewe item içersinde ekleme yapacağımız villanın id sini gönderiyor
          "id" => $id
        )
      );

      $viewData->routeWay = $this->routeWay;
      $viewData->viewFolder = $this->viewFolder;
      $viewData->subViewFolder = "villa_features/add_feature";
      $viewData->form_error = true;

      $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData ); // ve view datayı viewe paketledik.

    }
  }

  public function delete_feature($id,$id2)// özellik silme metodu. id2 villa id si view den geliyor
  {
    $delete = $this->RentalVillas_model->delete_feature(
      array(
        "id" => $id
      )
    );

    if($delete){
      $alert = array(
        "tittle" => "İşlem başarılı",
        "text"  => "Kayıt silindi.",
        "type"  => "success"
      );
    }
    else{
      $alert = array(
        "tittle" => "İşlem başarısız !!!",
        "text"  => "Kayıt silinirken bir hata oluştu.",
        "type"  => "success"
      );
    }

    $this->session->set_flashdata("alert",$alert);
    redirect("$this->routeWay/villa_features_v/$id2");


  }

  // Villaya ait oda özellikleri

  public function room_image_upload($id){

    $config["allowed_types"] = "jpg|jpeg|png"; //Yüklenecek dosyaların türü = allowed types.
    $config["upload_path"]  = "uploads/room/"; //Bu dosyalar nereye yüklenecek.
    $config["encrypt_name"] = true;  //view tarafında da bu komutu kullanabilmek için form action içinde "enctype="multipart/form-data" " yazdık.

    $this->load->library("upload",$config);
    $upload = $this->upload->do_upload("file");

    if($upload){
      $uploaded_file = $this->upload->data("file_name");

      $this->RV_room_image_model->add(
        array(
          "img_url"  => $uploaded_file,
          "isActive"  => 1,
          "createdAt" => date("Y-m-d"),
          "room_id" => $id,
          "isCover"  => 0
        )
      );

    }
  }

  public function room_image_v($id=null)
  {
    $viewData = new stdClass();
    $viewData->viewFolder = $this->viewFolder;
    $viewData->subViewFolder = "room_features/image";
    $viewData->routeWay = $this->routeWay;

    $viewData->item = $this->RV_room_features_model->get( array( // unutma !!!
        "id" => $id
      )
    );

    $viewData->item_images = $this->RV_room_image_model->get_all(
      array(
        "room_id" =>$id )
    );

    $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData);
  }

  public function refresh_image_list_room($id)
  {
    $viewData = new stdClass();
    $viewData->viewFolder = $this->viewFolder; //viewdataya viewfolder atadık
    $viewData->routeWay = $this->routeWay;

    $viewData->item_images = $this->RV_room_image_model->get_all( //yukarıdan ürüne ait id yi aldık o id ye yüklenmiş resimleri burada viewdataya load yaptık.
      array(
        "room_id" => $id
      )
    );

    $viewData->item = $this->RV_room_features_model->get( array( // unutma !!!
        "id" => $id
      )
    );

    $render_html = $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/room_features/render_elements/image_list_v",$viewData,true);
    echo $render_html;

  }

  public function delete_room_image($id,$parent_id)//silme metodu
  {
    $file_name = $this->RV_room_image_model->get(
      array(
        "id" => $id
      )
    );

    $delete = $this->RV_room_image_model->delete(
      array(
        "id" => $id
      )
    );

    if($delete){
      unlink("uploads/room/$file_name->img_url");

      redirect("$this->routeWay/room_image_v/$parent_id");
    }
    else {
      redirect("$this->routeWay/room_image_v/$parent_id");
    }
  }

  public function room_features($id = null)
  {
    $viewData = new stdClass();
    $viewData->viewFolder = $this->viewFolder;
    $viewData->routeWay = $this->routeWay;
    $viewData->subViewFolder = "room_features/list";
    $viewData->item = $this->RentalVillas_model->get( array( //viewe item içinde get den gelen sonucu gönderiyor. yani villa idsi buradan gidiyor.
        "id" => $id
      )
    );

    $viewData->item_feature = $this->RV_room_features_model->get_all( //yukarıdan ürüne ait id yi aldık o id ye yüklenmiş resimleri burada viewdataya load yaptık.
      array(
        "villa_id" => $id
      )
    );

    $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData);
  }

  public function delete_room_feature($id,$id2)// özellik silme metodu. id2 villa id si view den geliyor, ##### kayıt silinince resimleri de siliniyor.
  {
    $delete = $this->RV_room_features_model->delete(
      array(
        "id" => $id
      )
    );

    if($delete){

      //

      $file_name = $this->RV_room_image_model->get(
        array(
          "room_id" => $id
        )
      );

      $delete2 = $this->RV_room_image_model->delete(
        array(
          "room_id" => $id
        )
      );

      if($delete2){
        unlink("uploads/room/$file_name->img_url");
      }

      $alert = array(
        "tittle" => "İşlem başarılı",
        "text"  => "Kayıt silindi.",
        "type"  => "success"
      );
    }
    else{
      $alert = array(
        "tittle" => "İşlem başarısız !!!",
        "text"  => "Kayıt silinirken bir hata oluştu.",
        "type"  => "success"
      );
    }

    $this->session->set_flashdata("alert",$alert);
    redirect("$this->routeWay/room_features/$id2");

  }

  public function add_roomf_v($id = null){

    $viewData = new stdClass();
    $viewData->viewFolder = $this->viewFolder;
    $viewData->subViewFolder = "room_features/add";
    $viewData->routeWay = $this->routeWay;

    $viewData->item = $this->RentalVillas_model->get( array( // unutma !!!
        "id" => $id
      )
    );

    $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}" , $viewData);

  }

  public function add_roomf($id) //Villa özellik ekleme metodu
  {

    $this->load->library("form_validation");
    $this->form_validation->set_rules("name","Oda Adı","required|trim");
    $this->form_validation->set_rules("feature","Oda Özelliği","required|trim");
    $this->form_validation->set_message(
      array(
        "required"   => "<div class=\"alert alert-danger\" role=\"alert\"><strong>%s</strong> Boş Bırakılamaz !!!</div>"
      )
    );

    $validate = $this->form_validation->run(); // donen cevap true veya false dur. true ise kurallardan başarılı bir şekilde geçmiştir false ise kurallara takılmıştır.

    if($validate){
      $data = array(
        "villa_id"     => $id,
        "room_name"    => $this->input->post("name"),
        "room_feature"   => $this->input->post("feature")
      );
      $data = $this->security->xss_clean($data);
      $insert = $this->RV_room_features_model->add($data);
      if($insert){
        // alert eklemenin diğer yolu. $this->session->set_flashdata("done", "<div class=\"alert alert-success\" role=\"alert\"><strong>Ürün başarıyla eklendi.</strong></div>");
        $alert = array(
          "tittle" => "İşlem başarılı",
          "text"  => "Yeni kayıt eklendi.",
          "type"  => "success"
        );
      }
      else{
        $alert = array(
          "tittle" => "İşlem başarısızdır !!!",
          "text" => "Kayıt ekenirken bir hata oluştu.",
          "type" => "success"
        );
      }
      // İşlemin sonucunu sessiona yazar . . .
      $this->session->set_flashdata("alert",$alert); // alert isimli bir sessionumuz olacak ve $alert değişkenini buna atayacağız.
      redirect("$this->routeWay/room_features/$id");
    }
    else{

      $viewData = new stdClass();

      $viewData->item = $this->RentalVillas_model->get( array( // unutma !!! buradan viewe item içersinde ekleme yapacağımız villanın id sini gönderiyor
          "id" => $id
        )
      );

      $viewData->routeWay = $this->routeWay;
      $viewData->viewFolder = $this->viewFolder;
      $viewData->subViewFolder = "room_features/add";
      $viewData->form_error = true;

      $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData ); // ve view datayı viewe paketledik.

    }
  }

  public function update_roomf_v($id = null){
    $viewData = new stdClass();
    $viewData->viewFolder = $this->viewFolder;
    $viewData->routeWay = $this->routeWay;
    $viewData->subViewFolder = "room_features/update";    $viewData->item = $this->RV_room_features_model->get( array( // unutma !!!
        "id" => $id
      )
    );

    $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData);
  }

  public function update_roomf($id,$villa_id)
  {
    $this->load->library("form_validation");
    $this->form_validation->set_rules("name","Oda Adı","required|trim");
    $this->form_validation->set_rules("feature","Oda Özelliği","required|trim");
    $this->form_validation->set_message(
      array(
        "required"   => "<div class=\"alert alert-danger\" role=\"alert\"><strong>%s</strong> Boş Bırakılamaz !!!</div>"
      )
    );

    $validate = $this->form_validation->run(); // donen cevap true veya false dur. true ise kurallardan başarılı bir şekilde geçmiştir false ise kurallara takılmıştır.

    if($validate){
      $where = array(
        "id" => $id
      );
      $data = array(
        "room_name"    => $this->input->post("name"),
        "room_feature"   => $this->input->post("feature")
      );
      $data = $this->security->xss_clean($data);
      $update = $this->RV_room_features_model->update($where,$data);
      if($update){
        // alert eklemenin diğer yolu. $this->session->set_flashdata("done", "<div class=\"alert alert-success\" role=\"alert\"><strong>Ürün başarıyla eklendi.</strong></div>");
        $alert = array(
          "tittle" => "İşlem başarılı",
          "text"  => "Yeni kayıt eklendi.",
          "type"  => "success"
        );
      }
      else{
        $alert = array(
          "tittle" => "İşlem başarısızdır !!!",
          "text" => "Kayıt ekenirken bir hata oluştu.",
          "type" => "success"
        );
      }
      // İşlemin sonucunu sessiona yazar . . .
      $this->session->set_flashdata("alert",$alert); // alert isimli bir sessionumuz olacak ve $alert değişkenini buna atayacağız.      redirect("$this->routeWay/room_features/$villa_id");
    }
    else{

      $viewData = new stdClass();

      $viewData->item = $this->RV_room_features_model->get( array( // unutma !!! buradan viewe item içersinde ekleme yapacağımız villanın id sini gönderiyor
          "id" => $id
        )
      );

      $viewData->routeWay = $this->routeWay;
      $viewData->viewFolder = $this->viewFolder;
      $viewData->subViewFolder = "room_features/update";
      $viewData->form_error = true;

      $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData ); // ve view datayı viewe paketledik.

    }
  }


  /* ############# Villa Özellikleri bitiş ############## */

  /* ############# Villa Availability ############## */

  public function add_availability_v($id = null)
  {
    $viewData = new stdClass();
    $viewData->viewFolder = $this->viewFolder;
    $viewData->routeWay  = $this->routeWay;
    $viewData->subViewFolder = "villa_availability/add";
    $viewData->item = $this->RentalVillas_model->get( array( // unutma !!!
        "id" => $id
      ),$item = null
    );

    $viewData->availabilities = $this->RV_availability_model->get_all(
      array(
        "villa_id"    => $id,
        "daily_date >=" => date("Y-m-d")
       )
    );

    $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}" , $viewData);
    
  }

  public function add_availability($id)
  {
    $this->load->library("form_validation");
    $this->form_validation->set_rules("start","Başlangıç Tarihi","required|trim");
    $this->form_validation->set_rules("end","Bitiş Tarihi","required|trim");
    $this->form_validation->set_message(
      array(
        "required"   => "<div class=\"alert alert-danger\" role=\"alert\">Lütfen <strong>%s</strong> Seçiniz !!!</div>"
      )
    );

    $validate = $this->form_validation->run(); // donen cevap true veya false dur. true ise kurallardan başarılı bir şekilde geçmiştir false ise kurallara takılmıştır.

    if($validate) {

      $startDateArr = explode("/", $this->input->post("start"));
      $endDateArr = explode("/", $this->input->post("end"));

      $startDateStr = $startDateArr[2] . "-" . $startDateArr[0] . "-" . $startDateArr[1];
      $endDateStr = $endDateArr[2] . "-" . $endDateArr[0] . "-" . $endDateArr[1];

      $startDate = new DateTime($startDateStr);
      $endDate = new DateTime(date("Y-m-d", strtotime("1 day", strtotime($endDateStr)))); //bir gün eksik yazıyordu bu sebepten bu düzenlemey i yaptık.

      $interval = DateInterval::createFromDateString("1 day");
      $period = new DatePeriod($startDate, $interval, $endDate);

      foreach ($period as $date) {

        $record_test = $this->RV_availability_model->get(
          array(
            "villa_id" => $id,
            "daily_date" => $date->format("Y-m-d")
          )
        );
        if (empty($record_test)) {
          $data = array(
            "daily_date" => $date->format("Y-m-d"),
            "villa_id" => $id,
            "status" => 1
          );

          $data = $this->security->xss_clean($data);
          $this->RV_availability_model->add($data);
        }
      }

      redirect("$this->routeWay/add_availability_v/$id");
    }

    else{
      $viewData = new stdClass();

      $viewData->item = $this->RentalVillas_model->get( array( // unutma !!! buradan viewe item içersinde ekleme yapacağımız villanın id sini gönderiyor
          "id" => $id
        )
      );

      $viewData->availabilities = $this->RV_availability_model->get_all(
        array(
          "villa_id"    => $id,
          "daily_date >=" => date("Y-m-d")
        )
      );

      $viewData->routeWay = $this->routeWay;
      $viewData->viewFolder = $this->viewFolder;
      $viewData->subViewFolder = "villa_availability/add";
      $viewData->form_error = true;
      $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData ); // ve view datayı viewe paketledik.
    }

  }

  public function table_availability()
  {
    $viewData = new stdClass();
    $viewData->viewFolder = $this->viewFolder;
    $viewData->routeWay = $this->routeWay;
    $viewData->subViewFolder = "villa_availability/list";

    $viewData->item = $this->RentalVillas_model->get_all();

    $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData);
  }

  public function oguz($id = null) // ################### unutma incele
  {

    $viewData = new stdClass();
    $viewData->item = $this->RentalVillas_model->get( array( // unutma !!!
        "id" => $id
      )
    );


    $data = array(
      "room_id" => 18
    );

    $veri = $this->RV_room_image_model->get_all($data);

    foreach ($veri as $veri){

      $file_name = $this->RV_room_image_model->get($data);
    }

   // $data['deneme'] = $deger;
    // $data['asd'] = $deger;
    $data['xx'] = "bbbb";
    $this->load->view('oguz',$viewData);

  }
}

<?php


class Replied_messages_model extends CI_Model
{  public $tablename = "replied_messages"; // jenerik bir yapı oluşturmak için buraya tablo adımızı değişkene atadık. Daha sonra bu classı kopyalayıp diğer işlemlerde kullanırken sadece burayı değiştireceğiz.

  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
  }

  public function get_all($where = array()){// tablodaki tüm kayıtları getirir

    return $this->db->where($where)->get($this->tablename)->result(); // tablo adını yukarıda tanımladığımız yerden çektik.
  }

  public function add($data = array()){ //insert işlemi gerçekleştirir.

    return $this->db->insert($this->tablename,$data);

  }

  public function get($where = array()){//tablodan sadece istediğimiz kaydı getirir. $where controllerdan istediğimiz ürünü getirmemizi sağlayan dizidir.
    return $this->db->where($where)->get($this->tablename)->row();
  }

  public function update($where = array(), $data = array()){ //güncelleme yapan komut. $where= hangi satırı güncelleyeceği, $data tabloya gidecek olan güncelleme verisi

    return $this->db->where($where)->update($this->tablename, $data );

  }

  public function delete($where = array()){

    return $this->db->where($where)->delete($this->tablename);
  }
 <?php
 class Products extends CI_Controller{
   public $viewFolder = ""; //viewfolder diye bir değişken oluşturduk.

   public function __construct()
      {
        parent:: __construct();

        $this->safety();
        $this->load->helper('security'); //bunu yüklemesende çalışıyor sor !!!!!!!!
        $this->load->model("product_model");
        $this->load->model("product_image_model");
        $this->viewFolder = "admin/product"; //değişkenimize ürünler vievinin yolunu atadık.

      }

   function safety() // session kontrol metodu
   {
     /* diğer yol. $check = $this->session->userdata("check"); //check adlı sessionda tutulan değeri userdata ile okuyoruz.
      $info = $this->session->userdata("info");
      if(!isset($check) || $check != true ){ //check isimli sessionda değer var mı değer var ve true ise userop sayfasına yönlendir.
        redirect("userop");
      } */
     // helperda get active isimli fonksiyonu tanımladık ve burada kullandık.
     if(!get_active_user()){
       redirect("userop");
     }

   }

   public function index() // ürün görüntüleme metodu index.
   {
     $viewData = new stdClass();

     $result = $this->product_model->get_all();
     $viewData->viewFolder = $this->viewFolder;
     $viewData->subViewFolder = "list";
     $viewData->info = $result;

     $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData );
   }

   public function add_v() //ürün ekleme ekranı (add view)
   {
     $viewData = new stdClass();
     $viewData->viewFolder = $this->viewFolder; //viewdataya viewfolder atadık
     $viewData->subViewFolder = "add"; //viewdataya subviewv folderı atadık

     $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData ); // ve view datayı viewe paketledik.
   }

   public function add() //ürün ekleme metodu
   {
     $this->load->library("form_validation");
     $this->form_validation->set_rules("title","Başlık","required|trim");
     $this->form_validation->set_message(
       array(
         "required"   => "<div class=\"alert alert-danger\" role=\"alert\"><strong>%s</strong> Boş Bırakılamaz !!!</div>"
       )
     );

     $validate = $this->form_validation->run(); // donen cevap true veya false dur. true ise kurallardan başarılı bir şekilde geçmiştir false ise kurallara takılmıştır.
     if($validate){
       $data = array(
         "title"    => $this->input->post("title"),
         "description" => $this->input->post("description"),
         "url"     => sef($this->input->post("title")), //helper içinden sef fonksiyonunu kullandık. (convert to seo)
         "rank"     => 0,
         "isActive"   => 1,
         "createdAt"  => date("Y-m-d")
       );

       $data = $this->security->xss_clean($data);
       $insert = $this->product_model->add($data);
       if($insert){
         // alert eklemenin diğer yolu. $this->session->set_flashdata("done", "<div class=\"alert alert-success\" role=\"alert\"><strong>Ürün başarıyla eklendi.</strong></div>");
         $alert = array(
           "tittle" => "İşlem başarılı",
           "text"  => "Yeni kayıt eklendi.",
           "type"  => "success"
         );
       }
       else{
         $alert = array(
           "tittle" => "İşlem başarısızdır !!!",
           "text" => "Kayıt ekenirken bir hata oluştu.",
           "type" => "success"
         );
       }
       // İşlemin sonucunu sessiona yazar . . .
       $this->session->set_flashdata("alert",$alert); // alert isimli bir sessionumuz olacak ve $alert değişkenini buna atayacağız.
       redirect("Products");
     }
     else{
       $viewData = new stdClass();
       $viewData->viewFolder = $this->viewFolder; //viewdataya viewfolder atadık
       $viewData->subViewFolder = "add"; //viewdataya subviewv folderı atadık
       $viewData->form_error = true;
       $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData ); // ve view datayı viewe paketledik.
     }
   }

   public function update($id) //ürün güncelleme metodu
   {
     $this->load->library("form_validation");
     $this->form_validation->set_rules("title","Başlık","required|trim");
     $this->form_validation->set_message( array(
         "required"   => "<div class=\"alert alert-danger\" role=\"alert\"><strong>%s</strong> Boş Bırakılamaz !!!</div>"
       )
     );
     $validate = $this->form_validation->run(); // donen cevap true veya false dur. true ise kurallardan başarılı bir şekilde geçmiştir false ise kurallara takılmıştır.
     if($validate){
       $where = array(
         "title"    => $this->input->post("title"),
         "description" => $this->input->post("description"),
         "url"     => sef($this->input->post("title")), //helper içinden sef fonksiyonunu kullandık. (convert to seo)
       );
       $where = $this->security->xss_clean($where);
       $update = $this->product_model->update(
         array(
           "id" => $id
         ), $where);
       if($update){
         $alert = array(
           "tittle" => "İşlem başarılı",
           "text"  => "Kayıt güncellendi.",
           "type"  => "success"
         );
        // $this->session->set_flashdata("done", "<div class=\"alert alert-success\" role=\"alert\"><strong>Kayıt başarıyla güncellendi.</strong></div>");
       }
       else{
         $alert = array(
           "tittle" => "İşlem başarısız",
           "text"  => "Kayıt güncellenirken bir hata oluştu.",
           "type"  => "error"
         );
       }
       $this->session->set_flashdata("alert",$alert); // alert isimli bir sessionumuz olacak ve $alert değişkenini buna atayacağız.
       redirect("Products");
     }
     else{
       $viewData = new stdClass();

       $item = $this->product_model->get(
         array(
           "id" => $id
         )
       );
       $viewData->viewFolder = $this->viewFolder; //viewdataya viewfolder atadık
       $viewData->subViewFolder = "update"; //viewdataya subviewv folderı atadık
       $viewData->form_error = true;
       $viewData->item = $item;
       $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData ); // ve view datayı viewe paketledik.
     }
   }

   public function update_v($id) //ürün güncelleme ekranı (update view)
   {
     $viewData = new stdClass();
     $item = $this->product_model->get(
       array(
         "id" => $id
       )
     );
     /* viewe gönderilecek değişkenlerin set edilmesi */
     $viewData->viewFolder = $this->viewFolder; //viewdataya viewfolder atadık
     $viewData->subViewFolder = "update"; //viewdataya subviewv folderı atadık
     $viewData->item = $item; // $itemı viewdataya yükledik
     $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}", $viewData); // ve view datayı viewe paketledik.
   }

   public function delete($id)//silme metodu
   {
        $delete = $this->product_model->delete(
          array(
            "id" => $id
          )
        );

        if($delete){
          $alert = array(
            "tittle" => "İşlem başarılı",
            "text"  => "Kayıt silindi.",
            "type"  => "success"
          );
        }
        else{
          $alert = array(
            "tittle" => "İşlem başarısız !!!",
            "text"  => "Kayıt silinirken bir hata oluştu.",
            "type"  => "success"
          );
        }

     $this->session->set_flashdata("alert",$alert);
     redirect("products");


   }

   public function isActiveSetter($id)// aktif pasif döüşümünü viewden alığ db ye gönderen metod
   {
     if($id){

       $isActive = ($this->input->post("data") == "true") ? 1 : 0 ; // tek satırlık if komutu. if = "?" eğer içerdeki veri true ise 1 ver.
       $this->product_model->update(
         array(
           "id"    => $id
         ),
         array(
           "isActive" => $isActive
         )
       );

     }
   }

         /* #############  Product İmage İmplementation    ############## */

   public function image_v($id)//resimler sayfasını getiren metod
   {
     $viewData = new stdClass();
     $viewData->viewFolder = $this->viewFolder; //viewdataya viewfolder atadık
     $viewData->subViewFolder = "image"; //viewdataya subviewv folderı atadık

     $viewData->item = $this->product_model->get( array(
         "id" => $id
       )
     );
     $viewData->item_images = $this->product_image_model->get_all( //yukarıdan ürüne ait id yi aldık o id ye yüklenmiş resimleri burada viewdataya load yaptık.
       array(
         "product_id" => $id
       )
     );
     $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/{$viewData->subViewFolder}",$viewData); // ve view datayı viewe paketledik.
   }

   public function isActiveSetter_image($id)// aktif pasif döüşümünü viewden alığ db ye gönderen metod
   {
     if($id){

       $isActive = ($this->input->post("data") == "true") ? 1 : 0 ; // tek satırlık if komutu. if = "?" eğer içerdeki veri true ise 1 ver.
       $this->product_image_model->update(
         array(
           "id"    => $id
         ),
         array(
           "isActive" => $isActive
         )
       );

     }
   }

   public function isCoverSetter($id,$parent_id)// kapak fotoğrafı yapmaya yarayan method. $parent_id = view den gelecek olan product_id
   {
     if($id && $parent_id){

       $isCover = ($this->input->post("data") == "true") ? 1 : 0 ; // tek satırlık if komutu. if = "?" eğer içerdeki veri true ise 1 ver.
       //Kapak yapılmak istenen kayıt
       $this->product_image_model->update(
         array(
           "id"     => $id,
           "product_id" => $parent_id
         ),
         array(
           "isCover" => $isCover
         )
       );
       //Kapak yapılmayan diğer kayıtlar
       $this->product_image_model->update(
         array(
           "id !="     => $id,
           "product_id" => $parent_id
         ),
         array(
           "isCover" => 0
         )
       );

       $viewData = new stdClass();
       $viewData->viewFolder = $this->viewFolder; //viewdataya viewfolder atadık
       $viewData->subViewFolder = "image"; //viewdataya subviewv folderı atadık

       $viewData->item_images = $this->product_image_model->get_all( //yukarıdan ürüne ait id yi aldık o id ye yüklenmiş resimleri burada viewdataya load yaptık.
         array(
           "product_id" => $parent_id
         )
       );

       $render_html = $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/render_elements/image_list_v",$viewData,true);

       echo $render_html;

     }
   }

   public function delete_image($id,$parent_id)//silme metodu
   {
     $file_name = $this->product_image_model->get(
       array(
         "id" => $id
       )
     );

     $delete = $this->product_image_model->delete(
       array(
         "id" => $id
       )
     );

     if($delete){
       unlink("uploads/products/$file_name->img_url");

       redirect("products/image_v/$parent_id");
     }
     else {
       redirect("products/image_v/$parent_id");
     }
   }

   public function image_upload($id)// resim yükleme metodu ***önemli !!!***
   {

     $config["allowed_types"] = "jpg|jpeg|png"; //Yüklenecek dosyaların türü = allowed types.
     $config["upload_path"]  = "uploads/products/"; //Bu dosyalar nereye yüklenecek.
     $config["encrypt_name"] = true;  //view tarafında da bu komutu kullanabilmek için form action içinde "enctype="multipart/form-data" " yazdık.

     $this->load->library("upload",$config);
     $upload = $this->upload->do_upload("file");
     if($upload){
       $uploaded_file = $this->upload->data("file_name");

       $this->product_image_model->add(
         array(
           "img_url"  => $uploaded_file,
           "rank"    => 0,
           "isActive"  => 1,
           "createdAt" => date("Y-m-d"),
           "product_id" => $id,
           "isCover"  => 0
         )
       );

     }else{
       print_r($this->upload->display_errors());


     }
   }

   public function refresh_image_list($id)
   {
     $viewData = new stdClass();
     $viewData->viewFolder = $this->viewFolder; //viewdataya viewfolder atadık
     $viewData->subViewFolder = "image"; //viewdataya subviewv folderı atadık


     $viewData->item_images = $this->product_image_model->get_all( //yukarıdan ürüne ait id yi aldık o id ye yüklenmiş resimleri burada viewdataya load yaptık.
       array(
         "product_id" => $id
       )
     );

     $render_html = $this->load->view("{$viewData->viewFolder}/render_elements/image_list_v",$viewData,true);

     echo $render_html;
   }

  }