anpleenko
3/25/2015 - 8:49 AM

Center SASS mixins

Center SASS mixins

$pixel: px;

//- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
//  миксин для центрирования блоков
//- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

@mixin center() {
 margin-right : auto;
 margin-left : auto;
}

//- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
//  миксин для центирирования блоков без указания ширины
//- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

@mixin table-center() {
 display   : table;
 margin-right : auto;
 margin-left : auto;
}

//- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
//  миксин для центирирования блоков без указания ширины
//  не обязательный параметр $width
//- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

@mixin block-center($width : 0) {
 @if $width != 0 {
  width: $width + $pixel;
 }

 display   : block;
 margin-right : auto;
 margin-left : auto;
}

//- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
//  центрирование блока с помощью position: absolute;
//- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

@mixin absolute-center {
 position: absolute;
 left: 0;
 right: 0;
 top: 0;
 bottom: 0;
 margin: auto;
}