milanhybner of export
9/22/2017 - 10:26 AM

Přednáška z pedagogiky pro trenéry volejbalu III. třídy

Přednáška z pedagogiky pro trenéry volejbalu III. třídy

# Pedagogika

## Výchova

Výchova je cílevědomé a systematické působení na rozvoj jedince.

Jaký je rozdíl mezi výchovou a vzděláváním?

Vzdělávání je součástí výchovy – výchova obsahuje ještě něco navíc

Vzdělávání označuje rozvoj

* vědomostí (představ, pojmů)
* dovedností a schopností (motorických, intelektuálních)
* návyků (motorických, intelektuálních)

Výchova je rozvoj

* postojů
* potřeb
* zájmů 
* chování

Výsledkem výchovy je charakter a sociální chování. Výchova je vždy konkrétní povahy – v určité společnosti, pro určitou společnost, na úrovni této společnosti. Měla by směřovat od výchovy někým jiným (rodičem, pedagogem) k sebevýchově.

Výchovně působit může pedagog svojí činností přímo nebo nepřímo (= prostřednictvím vhodně uzpůsobeného prostředí).

### Oblasti výchovy

Rozumová výchova

* logické myšlení
* paměť
* rozhodování
* tvůrčí uplatnění vědomostí

Citová výchova

* morální hodnoty
* vztah k lidem
* humanismus a demokracie
* estetická výchova

Volní výchova (od slova „vůle“)

* odvaha
* píle
* sebeovládání

## Kognitivní zkreslení

Nedokonalosti lidského vnímání, paměti a usuzování

Problém č. 1: Příliš mnoho informací

* všímáme si věcí, které jsme viděli nedávno nebo které potkáváme často
* všímáme si více detailů, které podporují naše přesvědčení
* všimneme si, když se něco změní; hodnotíme zlepšení/zhoršení místo znovuvyhodnocení nového stavu
* chyb u ostatních si všímáme více, než chyb svých

Problém č. 2: Nedává nám to smysl

* najdeme příběhy a vzory i tam, kde nemusí být
* chybějící fakta si domýšlíme z předsudků a zobecňování
* myslíme si, že víme, co si myslí ostatní

Problém č. 3: Potřebujeme to rychle vyřešit

* chceme dokončit to, do čeho jsme investovali čas a energii
* raději volíme řešení, která se zdají být jednoduchá, oproti těm komplexnějším nebo nejasným
* snažíme se vyhnout nevratným řešením a zachovat si svou autonomii a společenský status ve skupině

Problém č. 4: Co uložit do paměti

* dodatečně přebudováváme a upravujeme naše vzpomínky
* z konkrétního vytváříme obecné a to konkrétní potom zapomínáme
* do paměti ukládáme události pod vlivem okolností, za kterých se staly, ne pouze podle jejich důležitosti

## Pedagogické principy

1. **Princip aktivnosti** praví, že je nutné se opírat o zájem vychovávaného jedince a stimulovat jej vhodnou motivací. Pedagog by měl soustavně vést žáka k aplikaci a praktickému využívání získaných vědomostí a dovedností

2. **Princip názornosti** je pozorováním, že je třeba vycházet ze smyslového nazírání předmětů a jevů skutečnosti. V praxi se uplatňuje jako nazírání předmětů a jevů v přirozených podmínkách, nazírání trojrozměrných a dvojrozměrných pomůcek, motorická názornost, atp.

3. **Princip přiměřenosti** lze rozvést tak, že obsah, formy a metody výchovy musí být v souladu s dosavadní úrovní jedince (ať už věkovou nebo vzdělanostní). Pedagog musí tedy znát věkové a individuální zvláštnosti vychovávaného jedince – je důležité zjišťovat stav dosavadních vědomostí a dovedností (využití pedagogické diagnostiky)

4. **Princip soustavnosti** respektujeme, pokud veškeré výchovné podněty jsou uspořádány do systému umožňujícího osvojování v logickém pořádku.

S tím souvisí principy

* od blízkého k vzdálenému
* od známého k neznámému
* od konkrétního k abstraktnímu
* od snadného a jednoduchého k obtížnějšímu a složitějšímu

• kdyby se člověk mohl všechno naučit z knih, nemuseli byste být tady
• viděli jste někdy hrát dnešní dítě minecraft?
• V hodinách školní TV se měřil tzv. cvičební čas
• na tom se projeví rodiče dítěte - neočekávejte od dětí o moc více, než od rodičů
• viz formy výuky - hromadná/skupinová/individuální
• kvalita vs kvantita daná počtem cvičenců na jednoho trenéra