dmitriylaletin
4/18/2018 - 12:16 PM

pattern Singletone

pattern Singletone

public class Singletone {
	private Singletone(){}

	private static class SingletoneHolder {
		private final static Singletone instance = new Singletone();
	}
    
    public static Singletone getInstance() {
    	return SingletoneHolder.instance;
     }
}