cachaito
1/23/2014 - 3:08 PM

Check with hasOwnProperty

var o = {
  name: 'Foo',
  surname: 'Bar',
  age: 19
}

o.hasOwnProperty('name'); //true
o.hasOwnProperty('sex'); //false

//metoda przydaje się gdy do Object.prototype dodamy swoją metodę, którą odziedziczy objekt o.
Object.prototype.myFunc = function() {...}

'myFunc' in o //true
o.hasOwnProperty('myFunc'); //false