megane9988
8/12/2014 - 5:56 AM

ショートコードをテンプレート内で利用

ショートコードをテンプレート内で利用

<?php echo do_shortcode('[SHORTCODE]'); ?>