korhan-Ö
11/5/2016 - 6:16 AM

ekranlar arası geçiş

ekranlar arası geçiş

let startScreen = self.storyboard?.instantiateViewControllerWithIdentifier("startScreen") as? 
startedViewController
self.navigationController?.pushViewController(startScreen!, animated: true)
self.performSegue(withIdentifier: "loginDetail", sender: self)
self.modalTransitionStyle = UIModalTransitionStyle.CoverVertical
// Cover Vertical is necessary for CurrentContext
self.modalPresentationStyle = .CurrentContext

let startScreen = self.storyboard?.instantiateViewControllerWithIdentifier("userInformation") as?
T1_userInformationViewController
startScreen?.whichStep = "first"

self.presentViewController(startScreen!, animated: true, completion: nil)
let vc = UIStoryboard(name:"Main", bundle:nil).instantiateViewController(withIdentifier: "loginDetail") as! RootViewController
        
        self.present(vc, animated: true, completion: nil)
navigationController?.popToRootViewControllerAnimated(true) //Root'a git

navigationController?.popViewControllerAnimated(true) //bir Geri Git
//buttonPush sayfaları bağladığımız action
self.performSegueWithIdentifier("buttonPush", sender: nil)


override func prepareForSegue(segue: UIStoryboardSegue, sender: AnyObject?)
  {
    if (segue.identifier == "tumuPush")
    {
      let upcoming: showInfoViewController = segue.destinationViewController as! showInfoViewController
      
      let indexPath = self.table2.indexPathForSelectedRow!
      
      let gidecekMajor:String = self.beaconTabble[indexPath.row].major as String
      
      let gidecekMinor:String = self.beaconTabble[indexPath.row].minor as String
      
      let gidecekName:String = self.beaconTabble[indexPath.row].name as String
      
      
      upcoming.gelenMajor = gidecekMajor
      
      upcoming.gelenMinor = gidecekMinor
      
      upcoming.gelenName = gidecekName
      
      self.table2.deselectRowAtIndexPath(indexPath, animated: true)
    }
    
  }