movii
7/15/2017 - 3:22 PM

笔记:前端表单提交(一)- 13. 测试上传文件的生成方式

笔记:前端表单提交(一)- 13. 测试上传文件的生成方式

# 生成测试上传的文件
# 生成 a.txt
echo 'Content of a.txt.' > a.txt

# 生成 a.html
echo '<!DOCTYPE html><title>Content of a.html.</title>' > a.html

# 生成一个包含四个字节的二进制文件,包含 'a', 1, 2 和 'b'。
printf 'a\xCF\x89b' > binary