chris-at-github
6/12/2013 - 12:08 PM

Tar

Tar

tar -czf archiv.tar.gz verzeichnis/