yaodong
3/4/2017 - 6:29 AM

celery workflow test #temp

celery workflow test #temp

from celery import shared_task, chord, chain, group

@shared_task()
def workflow_test(*args, name="", time=2):
  print('name [%s] %s' % (name, args))
  sleep(time)
  return name
  
chord(
  header=group(
    chain(workflow_test.s(name='dis 1'), workflow_test.s(name='dipha 1')),
    chain(workflow_test.s(name='dis 2'), workflow_test.s(name='dipha 2')),
    chain(workflow_test.s(name='dis 3'), workflow_test.s(name='dipha 3'))
  ),
  body=chain(
    chord(
      header=workflow_test.s(name='dispatch 1'),
      body=workflow_test.s(name='dispatch 2'),
    ),
    workflow_test.s(name='find best graph')
  ),
).delay('xxx.csv', 1233)