arzumy
7/21/2009 - 5:19 AM

gistfile1.sh

nobody:~ arzumy$ ruby -v
ruby 1.8.7 (2008-08-11 patchlevel 72) [i686-darwin9]
nobody:~ arzumy$ gem -v
1.3.4

# Jika gem kamu versi lain, kamu boleh update dengan command ini
nobody:~ arzumy$ sudo gem update --system