chen-w
8/7/2017 - 5:26 AM

hash initialization

hash initialization

Hashtable:

import java.util.Hashtable; 
Hashtable<Integer,String> hm=new Hashtable<Integer,String>();  

HashMap:
Map<String, Integer> numbers = new HashMap<String, Integer>();
or
HashMap<String, Integer> numbers = new HashMap<String, Integer>();