moonorongo
2/23/2015 - 7:23 PM

Gson- Ejemplo de uso

Gson- Ejemplo de uso

Gson gson = new GsonBuilder().serializeNulls().create();

// aqui sino especificamos el formato de fecha que queremos que nos serialice
Gson gson = new GsonBuilder().serializeNulls().setDateFormat("dd/MM/yyyy").create();

// pasar a json
String out = gson.toJson(model)

// parsear de json
ModelData model = gson.fromJson("algo_en_json", ModelData.class)