rveitch
7/24/2016 - 11:42 PM

l87 y u MAV bro - Destiny Stats

l87 y u MAV bro - Destiny Stats

{
 "Response": {
  "allPvP": {
   "allTime": {
    "weaponKillsSuper": {
     "statId": "weaponKillsSuper",
     "basic": {
      "value": 358,
      "displayValue": "358"
     },
     "pga": {
      "value": 1.7635467980295567,
      "displayValue": "1.8"
     }
    },
    "activitiesEntered": {
     "statId": "activitiesEntered",
     "basic": {
      "value": 203,
      "displayValue": "203"
     }
    },
    "weaponKillsMelee": {
     "statId": "weaponKillsMelee",
     "basic": {
      "value": 176,
      "displayValue": "176"
     },
     "pga": {
      "value": 0.86699507389162567,
      "displayValue": "0.9"
     }
    },
    "weaponKillsGrenade": {
     "statId": "weaponKillsGrenade",
     "basic": {
      "value": 139,
      "displayValue": "139"
     },
     "pga": {
      "value": 0.68472906403940892,
      "displayValue": "0.7"
     }
    },
    "abilityKills": {
     "statId": "abilityKills",
     "basic": {
      "value": 673,
      "displayValue": "673"
     },
     "pga": {
      "value": 3.3152709359605912,
      "displayValue": "3.3"
     }
    },
    "activitiesWon": {
     "statId": "activitiesWon",
     "basic": {
      "value": 101,
      "displayValue": "101"
     }
    },
    "assists": {
     "statId": "assists",
     "basic": {
      "value": 1133,
      "displayValue": "1133"
     },
     "pga": {
      "value": 5.58128078817734,
      "displayValue": "5.6"
     }
    },
    "totalDeathDistance": {
     "statId": "totalDeathDistance",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "averageDeathDistance": {
     "statId": "averageDeathDistance",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "totalKillDistance": {
     "statId": "totalKillDistance",
     "basic": {
      "value": 36688,
      "displayValue": "36688.0"
     }
    },
    "kills": {
     "statId": "kills",
     "basic": {
      "value": 2090,
      "displayValue": "2090"
     },
     "pga": {
      "value": 10.295566502463053,
      "displayValue": "10.3"
     }
    },
    "averageKillDistance": {
     "statId": "averageKillDistance",
     "basic": {
      "value": 17.554066985645932,
      "displayValue": "17.6"
     }
    },
    "secondsPlayed": {
     "statId": "secondsPlayed",
     "basic": {
      "value": 113621,
      "displayValue": "1d 7h"
     },
     "pga": {
      "value": 559.70935960591135,
      "displayValue": "9m 19s"
     }
    },
    "deaths": {
     "statId": "deaths",
     "basic": {
      "value": 2098,
      "displayValue": "2098"
     },
     "pga": {
      "value": 10.334975369458128,
      "displayValue": "10.3"
     }
    },
    "averageLifespan": {
     "statId": "averageLifespan",
     "basic": {
      "value": 54.13101476893759,
      "displayValue": "0m 54s"
     }
    },
    "score": {
     "statId": "score",
     "basic": {
      "value": 794869,
      "displayValue": "794,869"
     },
     "pga": {
      "value": 3915.6108374384235,
      "displayValue": "3,916"
     }
    },
    "averageScorePerKill": {
     "statId": "averageScorePerKill",
     "basic": {
      "value": 380.32009569377988,
      "displayValue": "380"
     }
    },
    "averageScorePerLife": {
     "statId": "averageScorePerLife",
     "basic": {
      "value": 378.68937589328249,
      "displayValue": "379"
     }
    },
    "bestSingleGameKills": {
     "statId": "bestSingleGameKills",
     "basic": {
      "value": 27,
      "displayValue": "27"
     }
    },
    "bestSingleGameScore": {
     "statId": "bestSingleGameScore",
     "basic": {
      "value": 24500,
      "displayValue": "24,500"
     }
    },
    "closeCalls": {
     "statId": "closeCalls",
     "basic": {
      "value": 108,
      "displayValue": "108"
     },
     "pga": {
      "value": 0.53201970443349755,
      "displayValue": "0.5"
     }
    },
    "dominationKills": {
     "statId": "dominationKills",
     "basic": {
      "value": 13,
      "displayValue": "13"
     },
     "pga": {
      "value": 0.064039408866995079,
      "displayValue": "0.1"
     }
    },
    "killsDeathsRatio": {
     "statId": "killsDeathsRatio",
     "basic": {
      "value": 0.996186844613918,
      "displayValue": "1.00"
     }
    },
    "killsDeathsAssists": {
     "statId": "killsDeathsAssists",
     "basic": {
      "value": 1.2662059103908485,
      "displayValue": "1.27"
     }
    },
    "objectivesCompleted": {
     "statId": "objectivesCompleted",
     "basic": {
      "value": 359,
      "displayValue": "359"
     },
     "pga": {
      "value": 1.7684729064039408,
      "displayValue": "1.8"
     }
    },
    "precisionKills": {
     "statId": "precisionKills",
     "basic": {
      "value": 567,
      "displayValue": "567"
     },
     "pga": {
      "value": 2.7931034482758621,
      "displayValue": "2.8"
     }
    },
    "resurrectionsPerformed": {
     "statId": "resurrectionsPerformed",
     "basic": {
      "value": 18,
      "displayValue": "18"
     },
     "pga": {
      "value": 0.088669950738916259,
      "displayValue": "0.1"
     }
    },
    "resurrectionsReceived": {
     "statId": "resurrectionsReceived",
     "basic": {
      "value": 17,
      "displayValue": "17"
     },
     "pga": {
      "value": 0.083743842364532015,
      "displayValue": "0.1"
     }
    },
    "suicides": {
     "statId": "suicides",
     "basic": {
      "value": 27,
      "displayValue": "27"
     },
     "pga": {
      "value": 0.13300492610837439,
      "displayValue": "0.1"
     }
    },
    "weaponKillsAutoRifle": {
     "statId": "weaponKillsAutoRifle",
     "basic": {
      "value": 339,
      "displayValue": "339"
     },
     "pga": {
      "value": 1.6699507389162562,
      "displayValue": "1.7"
     }
    },
    "weaponKillsFusionRifle": {
     "statId": "weaponKillsFusionRifle",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsHandCannon": {
     "statId": "weaponKillsHandCannon",
     "basic": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1"
     },
     "pga": {
      "value": 0.0049261083743842365,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsMachinegun": {
     "statId": "weaponKillsMachinegun",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsPulseRifle": {
     "statId": "weaponKillsPulseRifle",
     "basic": {
      "value": 109,
      "displayValue": "109"
     },
     "pga": {
      "value": 0.53694581280788178,
      "displayValue": "0.5"
     }
    },
    "weaponKillsRocketLauncher": {
     "statId": "weaponKillsRocketLauncher",
     "basic": {
      "value": 15,
      "displayValue": "15"
     },
     "pga": {
      "value": 0.073891625615763554,
      "displayValue": "0.1"
     }
    },
    "weaponKillsScoutRifle": {
     "statId": "weaponKillsScoutRifle",
     "basic": {
      "value": 803,
      "displayValue": "803"
     },
     "pga": {
      "value": 3.9556650246305418,
      "displayValue": "4.0"
     }
    },
    "weaponKillsShotgun": {
     "statId": "weaponKillsShotgun",
     "basic": {
      "value": 5,
      "displayValue": "5"
     },
     "pga": {
      "value": 0.024630541871921183,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsSniper": {
     "statId": "weaponKillsSniper",
     "basic": {
      "value": 48,
      "displayValue": "48"
     },
     "pga": {
      "value": 0.23645320197044334,
      "displayValue": "0.2"
     }
    },
    "weaponKillsSubmachinegun": {
     "statId": "weaponKillsSubmachinegun",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsRelic": {
     "statId": "weaponKillsRelic",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsSideArm": {
     "statId": "weaponKillsSideArm",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsSword": {
     "statId": "weaponKillsSword",
     "basic": {
      "value": 9,
      "displayValue": "9"
     },
     "pga": {
      "value": 0.044334975369458129,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponBestType": {
     "statId": "weaponBestType",
     "basic": {
      "value": 3,
      "displayValue": "Scout Rifle"
     }
    },
    "winLossRatio": {
     "statId": "winLossRatio",
     "basic": {
      "value": 0.99019607843137258,
      "displayValue": "0.99"
     }
    },
    "allParticipantsCount": {
     "statId": "allParticipantsCount",
     "basic": {
      "value": 2470,
      "displayValue": "2470"
     }
    },
    "allParticipantsScore": {
     "statId": "allParticipantsScore",
     "basic": {
      "value": 10552494,
      "displayValue": "10,552,494"
     }
    },
    "allParticipantsTimePlayed": {
     "statId": "allParticipantsTimePlayed",
     "basic": {
      "value": 1357309,
      "displayValue": "15d 17h"
     }
    },
    "defensiveKills": {
     "statId": "defensiveKills",
     "basic": {
      "value": 68,
      "displayValue": "68"
     }
    },
    "longestKillSpree": {
     "statId": "longestKillSpree",
     "basic": {
      "value": 11,
      "displayValue": "11"
     }
    },
    "longestSingleLife": {
     "statId": "longestSingleLife",
     "basic": {
      "value": 719,
      "displayValue": "11m 59s"
     }
    },
    "mostPrecisionKills": {
     "statId": "mostPrecisionKills",
     "basic": {
      "value": 10,
      "displayValue": "10"
     }
    },
    "offensiveKills": {
     "statId": "offensiveKills",
     "basic": {
      "value": 80,
      "displayValue": "80"
     },
     "pga": {
      "value": 0.39408866995073893,
      "displayValue": "0.4"
     }
    },
    "orbsDropped": {
     "statId": "orbsDropped",
     "basic": {
      "value": 565,
      "displayValue": "565"
     },
     "pga": {
      "value": 2.7832512315270934,
      "displayValue": "2.8"
     }
    },
    "orbsGathered": {
     "statId": "orbsGathered",
     "basic": {
      "value": 463,
      "displayValue": "463"
     },
     "pga": {
      "value": 2.2807881773399017,
      "displayValue": "2.3"
     }
    },
    "relicsCaptured": {
     "statId": "relicsCaptured",
     "basic": {
      "value": 4,
      "displayValue": "4"
     },
     "pga": {
      "value": 0.019704433497536946,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "remainingTimeAfterQuitSeconds": {
     "statId": "remainingTimeAfterQuitSeconds",
     "basic": {
      "value": 5128,
      "displayValue": "1h 25m"
     },
     "pga": {
      "value": 25.261083743842363,
      "displayValue": "0m 25s"
     }
    },
    "teamScore": {
     "statId": "teamScore",
     "basic": {
      "value": 5213459,
      "displayValue": "5,213,459"
     },
     "pga": {
      "value": 25682.064039408866,
      "displayValue": "25,682"
     }
    },
    "totalActivityDurationSeconds": {
     "statId": "totalActivityDurationSeconds",
     "basic": {
      "value": 122264,
      "displayValue": "1d 9h"
     },
     "pga": {
      "value": 602.28571428571433,
      "displayValue": "10m 2s"
     }
    },
    "zonesCaptured": {
     "statId": "zonesCaptured",
     "basic": {
      "value": 363,
      "displayValue": "363"
     },
     "pga": {
      "value": 1.7881773399014778,
      "displayValue": "1.8"
     }
    },
    "zonesNeutralized": {
     "statId": "zonesNeutralized",
     "basic": {
      "value": 275,
      "displayValue": "275"
     },
     "pga": {
      "value": 1.354679802955665,
      "displayValue": "1.4"
     }
    },
    "combatRating": {
     "statId": "combatRating",
     "basic": {
      "value": 86.097236832943111,
      "displayValue": "86.10"
     }
    },
    "longestKillDistance": {
     "statId": "longestKillDistance",
     "basic": {
      "value": 110,
      "displayValue": "110.0"
     }
    },
    "highestCharacterLevel": {
     "statId": "highestCharacterLevel",
     "basic": {
      "value": 40,
      "displayValue": "40"
     }
    },
    "highestLightLevel": {
     "statId": "highestLightLevel",
     "basic": {
      "value": 315,
      "displayValue": "315"
     }
    }
   }
  },
  "patrol": {
   "allTime": {
    "activitiesCleared": {
     "statId": "activitiesCleared",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "weaponKillsSuper": {
     "statId": "weaponKillsSuper",
     "basic": {
      "value": 11,
      "displayValue": "11"
     },
     "pga": {
      "value": 2.75,
      "displayValue": "2.8"
     }
    },
    "activitiesEntered": {
     "statId": "activitiesEntered",
     "basic": {
      "value": 4,
      "displayValue": "4"
     }
    },
    "weaponKillsMelee": {
     "statId": "weaponKillsMelee",
     "basic": {
      "value": 24,
      "displayValue": "24"
     },
     "pga": {
      "value": 6,
      "displayValue": "6.0"
     }
    },
    "weaponKillsGrenade": {
     "statId": "weaponKillsGrenade",
     "basic": {
      "value": 7,
      "displayValue": "7"
     },
     "pga": {
      "value": 1.75,
      "displayValue": "1.8"
     }
    },
    "abilityKills": {
     "statId": "abilityKills",
     "basic": {
      "value": 42,
      "displayValue": "42"
     },
     "pga": {
      "value": 10.5,
      "displayValue": "10.5"
     }
    },
    "assists": {
     "statId": "assists",
     "basic": {
      "value": 26,
      "displayValue": "26"
     },
     "pga": {
      "value": 6.5,
      "displayValue": "6.5"
     }
    },
    "totalDeathDistance": {
     "statId": "totalDeathDistance",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "averageDeathDistance": {
     "statId": "averageDeathDistance",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "totalKillDistance": {
     "statId": "totalKillDistance",
     "basic": {
      "value": 3170,
      "displayValue": "3170.0"
     }
    },
    "kills": {
     "statId": "kills",
     "basic": {
      "value": 165,
      "displayValue": "165"
     },
     "pga": {
      "value": 41.25,
      "displayValue": "41.3"
     }
    },
    "averageKillDistance": {
     "statId": "averageKillDistance",
     "basic": {
      "value": 19.212121212121211,
      "displayValue": "19.2"
     }
    },
    "secondsPlayed": {
     "statId": "secondsPlayed",
     "basic": {
      "value": 5191,
      "displayValue": "1h 26m"
     },
     "pga": {
      "value": 1297.75,
      "displayValue": "21m 37s"
     }
    },
    "deaths": {
     "statId": "deaths",
     "basic": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1"
     },
     "pga": {
      "value": 0.25,
      "displayValue": "0.3"
     }
    },
    "averageLifespan": {
     "statId": "averageLifespan",
     "basic": {
      "value": 2595.5,
      "displayValue": "43m 15s"
     }
    },
    "bestSingleGameKills": {
     "statId": "bestSingleGameKills",
     "basic": {
      "value": 81,
      "displayValue": "81"
     }
    },
    "killsDeathsRatio": {
     "statId": "killsDeathsRatio",
     "basic": {
      "value": 165,
      "displayValue": "165.00"
     }
    },
    "killsDeathsAssists": {
     "statId": "killsDeathsAssists",
     "basic": {
      "value": 178,
      "displayValue": "178.00"
     }
    },
    "objectivesCompleted": {
     "statId": "objectivesCompleted",
     "basic": {
      "value": 7,
      "displayValue": "7"
     },
     "pga": {
      "value": 1.75,
      "displayValue": "1.8"
     }
    },
    "precisionKills": {
     "statId": "precisionKills",
     "basic": {
      "value": 53,
      "displayValue": "53"
     },
     "pga": {
      "value": 13.25,
      "displayValue": "13.3"
     }
    },
    "resurrectionsPerformed": {
     "statId": "resurrectionsPerformed",
     "basic": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1"
     },
     "pga": {
      "value": 0.25,
      "displayValue": "0.3"
     }
    },
    "resurrectionsReceived": {
     "statId": "resurrectionsReceived",
     "basic": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1"
     },
     "pga": {
      "value": 0.25,
      "displayValue": "0.3"
     }
    },
    "suicides": {
     "statId": "suicides",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsAutoRifle": {
     "statId": "weaponKillsAutoRifle",
     "basic": {
      "value": 31,
      "displayValue": "31"
     },
     "pga": {
      "value": 7.75,
      "displayValue": "7.8"
     }
    },
    "weaponKillsFusionRifle": {
     "statId": "weaponKillsFusionRifle",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsHandCannon": {
     "statId": "weaponKillsHandCannon",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsMachinegun": {
     "statId": "weaponKillsMachinegun",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsPulseRifle": {
     "statId": "weaponKillsPulseRifle",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsRocketLauncher": {
     "statId": "weaponKillsRocketLauncher",
     "basic": {
      "value": 2,
      "displayValue": "2"
     },
     "pga": {
      "value": 0.5,
      "displayValue": "0.5"
     }
    },
    "weaponKillsScoutRifle": {
     "statId": "weaponKillsScoutRifle",
     "basic": {
      "value": 54,
      "displayValue": "54"
     },
     "pga": {
      "value": 13.5,
      "displayValue": "13.5"
     }
    },
    "weaponKillsShotgun": {
     "statId": "weaponKillsShotgun",
     "basic": {
      "value": 22,
      "displayValue": "22"
     },
     "pga": {
      "value": 5.5,
      "displayValue": "5.5"
     }
    },
    "weaponKillsSniper": {
     "statId": "weaponKillsSniper",
     "basic": {
      "value": 13,
      "displayValue": "13"
     },
     "pga": {
      "value": 3.25,
      "displayValue": "3.3"
     }
    },
    "weaponKillsSubmachinegun": {
     "statId": "weaponKillsSubmachinegun",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsRelic": {
     "statId": "weaponKillsRelic",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsSideArm": {
     "statId": "weaponKillsSideArm",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsSword": {
     "statId": "weaponKillsSword",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponBestType": {
     "statId": "weaponBestType",
     "basic": {
      "value": 3,
      "displayValue": "Scout Rifle"
     }
    },
    "allParticipantsCount": {
     "statId": "allParticipantsCount",
     "basic": {
      "value": 80,
      "displayValue": "80"
     }
    },
    "allParticipantsTimePlayed": {
     "statId": "allParticipantsTimePlayed",
     "basic": {
      "value": 235170,
      "displayValue": "2d 17h"
     }
    },
    "longestKillSpree": {
     "statId": "longestKillSpree",
     "basic": {
      "value": 56,
      "displayValue": "56"
     }
    },
    "longestSingleLife": {
     "statId": "longestSingleLife",
     "basic": {
      "value": 1679,
      "displayValue": "27m 59s"
     }
    },
    "mostPrecisionKills": {
     "statId": "mostPrecisionKills",
     "basic": {
      "value": 19,
      "displayValue": "19"
     }
    },
    "orbsDropped": {
     "statId": "orbsDropped",
     "basic": {
      "value": 56,
      "displayValue": "56"
     },
     "pga": {
      "value": 14,
      "displayValue": "14.0"
     }
    },
    "orbsGathered": {
     "statId": "orbsGathered",
     "basic": {
      "value": 41,
      "displayValue": "41"
     },
     "pga": {
      "value": 10.25,
      "displayValue": "10.3"
     }
    },
    "publicEventsCompleted": {
     "statId": "publicEventsCompleted",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "publicEventsJoined": {
     "statId": "publicEventsJoined",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "remainingTimeAfterQuitSeconds": {
     "statId": "remainingTimeAfterQuitSeconds",
     "basic": {
      "value": 9,
      "displayValue": "0m 9s"
     },
     "pga": {
      "value": 2.25,
      "displayValue": "0m 2s"
     }
    },
    "totalActivityDurationSeconds": {
     "statId": "totalActivityDurationSeconds",
     "basic": {
      "value": 5820,
      "displayValue": "1h 37m"
     },
     "pga": {
      "value": 1455,
      "displayValue": "24m 15s"
     }
    },
    "courtOfOryxWinsTier1": {
     "statId": "courtOfOryxWinsTier1",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxWinsTier2": {
     "statId": "courtOfOryxWinsTier2",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxWinsTier3": {
     "statId": "courtOfOryxWinsTier3",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxAttempts": {
     "statId": "courtOfOryxAttempts",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxCompletions": {
     "statId": "courtOfOryxCompletions",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "longestKillDistance": {
     "statId": "longestKillDistance",
     "basic": {
      "value": 84,
      "displayValue": "84.0"
     }
    },
    "highestCharacterLevel": {
     "statId": "highestCharacterLevel",
     "basic": {
      "value": 40,
      "displayValue": "40"
     }
    },
    "highestLightLevel": {
     "statId": "highestLightLevel",
     "basic": {
      "value": 315,
      "displayValue": "315"
     }
    }
   }
  },
  "raid": {
   "allTime": {
    "activitiesCleared": {
     "statId": "activitiesCleared",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "weaponKillsSuper": {
     "statId": "weaponKillsSuper",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "activitiesEntered": {
     "statId": "activitiesEntered",
     "basic": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1"
     }
    },
    "weaponKillsMelee": {
     "statId": "weaponKillsMelee",
     "basic": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1"
     },
     "pga": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1.0"
     }
    },
    "weaponKillsGrenade": {
     "statId": "weaponKillsGrenade",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "abilityKills": {
     "statId": "abilityKills",
     "basic": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1"
     },
     "pga": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1.0"
     }
    },
    "assists": {
     "statId": "assists",
     "basic": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1"
     },
     "pga": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1.0"
     }
    },
    "totalDeathDistance": {
     "statId": "totalDeathDistance",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "averageDeathDistance": {
     "statId": "averageDeathDistance",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "totalKillDistance": {
     "statId": "totalKillDistance",
     "basic": {
      "value": 150,
      "displayValue": "150.0"
     }
    },
    "kills": {
     "statId": "kills",
     "basic": {
      "value": 10,
      "displayValue": "10"
     },
     "pga": {
      "value": 10,
      "displayValue": "10.0"
     }
    },
    "averageKillDistance": {
     "statId": "averageKillDistance",
     "basic": {
      "value": 15,
      "displayValue": "15.0"
     }
    },
    "secondsPlayed": {
     "statId": "secondsPlayed",
     "basic": {
      "value": 205,
      "displayValue": "3m 25s"
     },
     "pga": {
      "value": 205,
      "displayValue": "3m 25s"
     }
    },
    "deaths": {
     "statId": "deaths",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "averageLifespan": {
     "statId": "averageLifespan",
     "basic": {
      "value": 205,
      "displayValue": "3m 25s"
     }
    },
    "bestSingleGameKills": {
     "statId": "bestSingleGameKills",
     "basic": {
      "value": 10,
      "displayValue": "10"
     }
    },
    "killsDeathsRatio": {
     "statId": "killsDeathsRatio",
     "basic": {
      "value": 10,
      "displayValue": "10.00"
     }
    },
    "killsDeathsAssists": {
     "statId": "killsDeathsAssists",
     "basic": {
      "value": 10.5,
      "displayValue": "10.50"
     }
    },
    "objectivesCompleted": {
     "statId": "objectivesCompleted",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "precisionKills": {
     "statId": "precisionKills",
     "basic": {
      "value": 5,
      "displayValue": "5"
     },
     "pga": {
      "value": 5,
      "displayValue": "5.0"
     }
    },
    "resurrectionsPerformed": {
     "statId": "resurrectionsPerformed",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "resurrectionsReceived": {
     "statId": "resurrectionsReceived",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "suicides": {
     "statId": "suicides",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsAutoRifle": {
     "statId": "weaponKillsAutoRifle",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsFusionRifle": {
     "statId": "weaponKillsFusionRifle",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsHandCannon": {
     "statId": "weaponKillsHandCannon",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsMachinegun": {
     "statId": "weaponKillsMachinegun",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsPulseRifle": {
     "statId": "weaponKillsPulseRifle",
     "basic": {
      "value": 9,
      "displayValue": "9"
     },
     "pga": {
      "value": 9,
      "displayValue": "9.0"
     }
    },
    "weaponKillsRocketLauncher": {
     "statId": "weaponKillsRocketLauncher",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsScoutRifle": {
     "statId": "weaponKillsScoutRifle",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsShotgun": {
     "statId": "weaponKillsShotgun",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsSniper": {
     "statId": "weaponKillsSniper",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsSubmachinegun": {
     "statId": "weaponKillsSubmachinegun",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsRelic": {
     "statId": "weaponKillsRelic",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsSideArm": {
     "statId": "weaponKillsSideArm",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsSword": {
     "statId": "weaponKillsSword",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponBestType": {
     "statId": "weaponBestType",
     "basic": {
      "value": 2,
      "displayValue": "Pulse Rifle"
     }
    },
    "allParticipantsCount": {
     "statId": "allParticipantsCount",
     "basic": {
      "value": 2,
      "displayValue": "2"
     }
    },
    "allParticipantsTimePlayed": {
     "statId": "allParticipantsTimePlayed",
     "basic": {
      "value": 413,
      "displayValue": "6m 53s"
     }
    },
    "longestKillSpree": {
     "statId": "longestKillSpree",
     "basic": {
      "value": 10,
      "displayValue": "10"
     }
    },
    "longestSingleLife": {
     "statId": "longestSingleLife",
     "basic": {
      "value": 170,
      "displayValue": "2m 50s"
     }
    },
    "mostPrecisionKills": {
     "statId": "mostPrecisionKills",
     "basic": {
      "value": 5,
      "displayValue": "5"
     }
    },
    "orbsDropped": {
     "statId": "orbsDropped",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "orbsGathered": {
     "statId": "orbsGathered",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "publicEventsCompleted": {
     "statId": "publicEventsCompleted",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "publicEventsJoined": {
     "statId": "publicEventsJoined",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "remainingTimeAfterQuitSeconds": {
     "statId": "remainingTimeAfterQuitSeconds",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0m 0s"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0m 0s"
     }
    },
    "totalActivityDurationSeconds": {
     "statId": "totalActivityDurationSeconds",
     "basic": {
      "value": 209,
      "displayValue": "3m 29s"
     },
     "pga": {
      "value": 209,
      "displayValue": "3m 29s"
     }
    },
    "fastestCompletion": {
     "statId": "fastestCompletion",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0m 0s"
     }
    },
    "courtOfOryxWinsTier1": {
     "statId": "courtOfOryxWinsTier1",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxWinsTier2": {
     "statId": "courtOfOryxWinsTier2",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxWinsTier3": {
     "statId": "courtOfOryxWinsTier3",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxAttempts": {
     "statId": "courtOfOryxAttempts",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxCompletions": {
     "statId": "courtOfOryxCompletions",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "longestKillDistance": {
     "statId": "longestKillDistance",
     "basic": {
      "value": 39,
      "displayValue": "39.0"
     }
    },
    "highestCharacterLevel": {
     "statId": "highestCharacterLevel",
     "basic": {
      "value": 40,
      "displayValue": "40"
     }
    },
    "highestLightLevel": {
     "statId": "highestLightLevel",
     "basic": {
      "value": 315,
      "displayValue": "315"
     }
    }
   }
  },
  "story": {
   "allTime": {
    "activitiesCleared": {
     "statId": "activitiesCleared",
     "basic": {
      "value": 25,
      "displayValue": "25"
     }
    },
    "weaponKillsSuper": {
     "statId": "weaponKillsSuper",
     "basic": {
      "value": 32,
      "displayValue": "32"
     },
     "pga": {
      "value": 0.96969696969696972,
      "displayValue": "1.0"
     }
    },
    "activitiesEntered": {
     "statId": "activitiesEntered",
     "basic": {
      "value": 33,
      "displayValue": "33"
     }
    },
    "weaponKillsMelee": {
     "statId": "weaponKillsMelee",
     "basic": {
      "value": 180,
      "displayValue": "180"
     },
     "pga": {
      "value": 5.4545454545454541,
      "displayValue": "5.5"
     }
    },
    "weaponKillsGrenade": {
     "statId": "weaponKillsGrenade",
     "basic": {
      "value": 98,
      "displayValue": "98"
     },
     "pga": {
      "value": 2.9696969696969697,
      "displayValue": "3.0"
     }
    },
    "abilityKills": {
     "statId": "abilityKills",
     "basic": {
      "value": 310,
      "displayValue": "310"
     },
     "pga": {
      "value": 9.3939393939393945,
      "displayValue": "9.4"
     }
    },
    "assists": {
     "statId": "assists",
     "basic": {
      "value": 39,
      "displayValue": "39"
     },
     "pga": {
      "value": 1.1818181818181819,
      "displayValue": "1.2"
     }
    },
    "totalDeathDistance": {
     "statId": "totalDeathDistance",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "averageDeathDistance": {
     "statId": "averageDeathDistance",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "totalKillDistance": {
     "statId": "totalKillDistance",
     "basic": {
      "value": 45477,
      "displayValue": "45477.0"
     }
    },
    "kills": {
     "statId": "kills",
     "basic": {
      "value": 1994,
      "displayValue": "1994"
     },
     "pga": {
      "value": 60.424242424242422,
      "displayValue": "60.4"
     }
    },
    "averageKillDistance": {
     "statId": "averageKillDistance",
     "basic": {
      "value": 22.806920762286861,
      "displayValue": "22.8"
     }
    },
    "secondsPlayed": {
     "statId": "secondsPlayed",
     "basic": {
      "value": 31153,
      "displayValue": "8h 39m"
     },
     "pga": {
      "value": 944.030303030303,
      "displayValue": "15m 44s"
     }
    },
    "deaths": {
     "statId": "deaths",
     "basic": {
      "value": 28,
      "displayValue": "28"
     },
     "pga": {
      "value": 0.84848484848484851,
      "displayValue": "0.8"
     }
    },
    "averageLifespan": {
     "statId": "averageLifespan",
     "basic": {
      "value": 1074.2413793103449,
      "displayValue": "17m 54s"
     }
    },
    "bestSingleGameKills": {
     "statId": "bestSingleGameKills",
     "basic": {
      "value": 213,
      "displayValue": "213"
     }
    },
    "killsDeathsRatio": {
     "statId": "killsDeathsRatio",
     "basic": {
      "value": 71.214285714285708,
      "displayValue": "71.21"
     }
    },
    "killsDeathsAssists": {
     "statId": "killsDeathsAssists",
     "basic": {
      "value": 71.910714285714292,
      "displayValue": "71.91"
     }
    },
    "objectivesCompleted": {
     "statId": "objectivesCompleted",
     "basic": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1"
     },
     "pga": {
      "value": 0.030303030303030304,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "precisionKills": {
     "statId": "precisionKills",
     "basic": {
      "value": 1020,
      "displayValue": "1020"
     },
     "pga": {
      "value": 30.90909090909091,
      "displayValue": "30.9"
     }
    },
    "resurrectionsPerformed": {
     "statId": "resurrectionsPerformed",
     "basic": {
      "value": 2,
      "displayValue": "2"
     },
     "pga": {
      "value": 0.060606060606060608,
      "displayValue": "0.1"
     }
    },
    "resurrectionsReceived": {
     "statId": "resurrectionsReceived",
     "basic": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1"
     },
     "pga": {
      "value": 0.030303030303030304,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "suicides": {
     "statId": "suicides",
     "basic": {
      "value": 13,
      "displayValue": "13"
     },
     "pga": {
      "value": 0.39393939393939392,
      "displayValue": "0.4"
     }
    },
    "weaponKillsAutoRifle": {
     "statId": "weaponKillsAutoRifle",
     "basic": {
      "value": 134,
      "displayValue": "134"
     },
     "pga": {
      "value": 4.0606060606060606,
      "displayValue": "4.1"
     }
    },
    "weaponKillsFusionRifle": {
     "statId": "weaponKillsFusionRifle",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsHandCannon": {
     "statId": "weaponKillsHandCannon",
     "basic": {
      "value": 50,
      "displayValue": "50"
     },
     "pga": {
      "value": 1.5151515151515151,
      "displayValue": "1.5"
     }
    },
    "weaponKillsMachinegun": {
     "statId": "weaponKillsMachinegun",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsPulseRifle": {
     "statId": "weaponKillsPulseRifle",
     "basic": {
      "value": 447,
      "displayValue": "447"
     },
     "pga": {
      "value": 13.545454545454545,
      "displayValue": "13.5"
     }
    },
    "weaponKillsRocketLauncher": {
     "statId": "weaponKillsRocketLauncher",
     "basic": {
      "value": 28,
      "displayValue": "28"
     },
     "pga": {
      "value": 0.84848484848484851,
      "displayValue": "0.8"
     }
    },
    "weaponKillsScoutRifle": {
     "statId": "weaponKillsScoutRifle",
     "basic": {
      "value": 821,
      "displayValue": "821"
     },
     "pga": {
      "value": 24.878787878787879,
      "displayValue": "24.9"
     }
    },
    "weaponKillsShotgun": {
     "statId": "weaponKillsShotgun",
     "basic": {
      "value": 4,
      "displayValue": "4"
     },
     "pga": {
      "value": 0.12121212121212122,
      "displayValue": "0.1"
     }
    },
    "weaponKillsSniper": {
     "statId": "weaponKillsSniper",
     "basic": {
      "value": 118,
      "displayValue": "118"
     },
     "pga": {
      "value": 3.5757575757575757,
      "displayValue": "3.6"
     }
    },
    "weaponKillsSubmachinegun": {
     "statId": "weaponKillsSubmachinegun",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsRelic": {
     "statId": "weaponKillsRelic",
     "basic": {
      "value": 52,
      "displayValue": "52"
     },
     "pga": {
      "value": 1.5757575757575757,
      "displayValue": "1.6"
     }
    },
    "weaponKillsSideArm": {
     "statId": "weaponKillsSideArm",
     "basic": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1"
     },
     "pga": {
      "value": 0.030303030303030304,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsSword": {
     "statId": "weaponKillsSword",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponBestType": {
     "statId": "weaponBestType",
     "basic": {
      "value": 3,
      "displayValue": "Scout Rifle"
     }
    },
    "allParticipantsCount": {
     "statId": "allParticipantsCount",
     "basic": {
      "value": 100,
      "displayValue": "100"
     }
    },
    "allParticipantsTimePlayed": {
     "statId": "allParticipantsTimePlayed",
     "basic": {
      "value": 119084,
      "displayValue": "1d 9h"
     }
    },
    "longestKillSpree": {
     "statId": "longestKillSpree",
     "basic": {
      "value": 133,
      "displayValue": "133"
     }
    },
    "longestSingleLife": {
     "statId": "longestSingleLife",
     "basic": {
      "value": 2394,
      "displayValue": "39m 54s"
     }
    },
    "mostPrecisionKills": {
     "statId": "mostPrecisionKills",
     "basic": {
      "value": 115,
      "displayValue": "115"
     }
    },
    "orbsDropped": {
     "statId": "orbsDropped",
     "basic": {
      "value": 83,
      "displayValue": "83"
     },
     "pga": {
      "value": 2.5151515151515151,
      "displayValue": "2.5"
     }
    },
    "orbsGathered": {
     "statId": "orbsGathered",
     "basic": {
      "value": 4,
      "displayValue": "4"
     },
     "pga": {
      "value": 0.12121212121212122,
      "displayValue": "0.1"
     }
    },
    "publicEventsCompleted": {
     "statId": "publicEventsCompleted",
     "basic": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1"
     },
     "pga": {
      "value": 0.030303030303030304,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "publicEventsJoined": {
     "statId": "publicEventsJoined",
     "basic": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1"
     },
     "pga": {
      "value": 0.030303030303030304,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "remainingTimeAfterQuitSeconds": {
     "statId": "remainingTimeAfterQuitSeconds",
     "basic": {
      "value": 17,
      "displayValue": "0m 17s"
     },
     "pga": {
      "value": 0.51515151515151514,
      "displayValue": "0m 0s"
     }
    },
    "totalActivityDurationSeconds": {
     "statId": "totalActivityDurationSeconds",
     "basic": {
      "value": 31208,
      "displayValue": "8h 40m"
     },
     "pga": {
      "value": 945.69696969696975,
      "displayValue": "15m 45s"
     }
    },
    "fastestCompletion": {
     "statId": "fastestCompletion",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0m 0s"
     }
    },
    "courtOfOryxWinsTier1": {
     "statId": "courtOfOryxWinsTier1",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxWinsTier2": {
     "statId": "courtOfOryxWinsTier2",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxWinsTier3": {
     "statId": "courtOfOryxWinsTier3",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxAttempts": {
     "statId": "courtOfOryxAttempts",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxCompletions": {
     "statId": "courtOfOryxCompletions",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "longestKillDistance": {
     "statId": "longestKillDistance",
     "basic": {
      "value": 349,
      "displayValue": "349.0"
     }
    },
    "highestCharacterLevel": {
     "statId": "highestCharacterLevel",
     "basic": {
      "value": 40,
      "displayValue": "40"
     }
    },
    "highestLightLevel": {
     "statId": "highestLightLevel",
     "basic": {
      "value": 315,
      "displayValue": "315"
     }
    }
   }
  },
  "allStrikes": {
   "allTime": {
    "activitiesCleared": {
     "statId": "activitiesCleared",
     "basic": {
      "value": 31,
      "displayValue": "31"
     }
    },
    "weaponKillsSuper": {
     "statId": "weaponKillsSuper",
     "basic": {
      "value": 118,
      "displayValue": "118"
     },
     "pga": {
      "value": 2.7441860465116279,
      "displayValue": "2.7"
     }
    },
    "activitiesEntered": {
     "statId": "activitiesEntered",
     "basic": {
      "value": 43,
      "displayValue": "43"
     }
    },
    "weaponKillsMelee": {
     "statId": "weaponKillsMelee",
     "basic": {
      "value": 200,
      "displayValue": "200"
     },
     "pga": {
      "value": 4.6511627906976747,
      "displayValue": "4.7"
     }
    },
    "weaponKillsGrenade": {
     "statId": "weaponKillsGrenade",
     "basic": {
      "value": 140,
      "displayValue": "140"
     },
     "pga": {
      "value": 3.2558139534883721,
      "displayValue": "3.3"
     }
    },
    "abilityKills": {
     "statId": "abilityKills",
     "basic": {
      "value": 458,
      "displayValue": "458"
     },
     "pga": {
      "value": 10.651162790697674,
      "displayValue": "10.7"
     }
    },
    "assists": {
     "statId": "assists",
     "basic": {
      "value": 1136,
      "displayValue": "1136"
     },
     "pga": {
      "value": 26.418604651162791,
      "displayValue": "26.4"
     }
    },
    "totalDeathDistance": {
     "statId": "totalDeathDistance",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "averageDeathDistance": {
     "statId": "averageDeathDistance",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "totalKillDistance": {
     "statId": "totalKillDistance",
     "basic": {
      "value": 52275,
      "displayValue": "52275.0"
     }
    },
    "kills": {
     "statId": "kills",
     "basic": {
      "value": 2378,
      "displayValue": "2378"
     },
     "pga": {
      "value": 55.302325581395351,
      "displayValue": "55.3"
     }
    },
    "averageKillDistance": {
     "statId": "averageKillDistance",
     "basic": {
      "value": 21.982758620689655,
      "displayValue": "22.0"
     }
    },
    "secondsPlayed": {
     "statId": "secondsPlayed",
     "basic": {
      "value": 50313,
      "displayValue": "13h 58m"
     },
     "pga": {
      "value": 1170.0697674418604,
      "displayValue": "19m 30s"
     }
    },
    "deaths": {
     "statId": "deaths",
     "basic": {
      "value": 245,
      "displayValue": "245"
     },
     "pga": {
      "value": 5.6976744186046515,
      "displayValue": "5.7"
     }
    },
    "averageLifespan": {
     "statId": "averageLifespan",
     "basic": {
      "value": 204.52439024390245,
      "displayValue": "3m 24s"
     }
    },
    "bestSingleGameKills": {
     "statId": "bestSingleGameKills",
     "basic": {
      "value": 133,
      "displayValue": "133"
     }
    },
    "killsDeathsRatio": {
     "statId": "killsDeathsRatio",
     "basic": {
      "value": 9.7061224489795919,
      "displayValue": "9.71"
     }
    },
    "killsDeathsAssists": {
     "statId": "killsDeathsAssists",
     "basic": {
      "value": 12.024489795918367,
      "displayValue": "12.02"
     }
    },
    "objectivesCompleted": {
     "statId": "objectivesCompleted",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "precisionKills": {
     "statId": "precisionKills",
     "basic": {
      "value": 715,
      "displayValue": "715"
     },
     "pga": {
      "value": 16.627906976744185,
      "displayValue": "16.6"
     }
    },
    "resurrectionsPerformed": {
     "statId": "resurrectionsPerformed",
     "basic": {
      "value": 141,
      "displayValue": "141"
     },
     "pga": {
      "value": 3.2790697674418605,
      "displayValue": "3.3"
     }
    },
    "resurrectionsReceived": {
     "statId": "resurrectionsReceived",
     "basic": {
      "value": 183,
      "displayValue": "183"
     },
     "pga": {
      "value": 4.2558139534883717,
      "displayValue": "4.3"
     }
    },
    "suicides": {
     "statId": "suicides",
     "basic": {
      "value": 25,
      "displayValue": "25"
     },
     "pga": {
      "value": 0.58139534883720934,
      "displayValue": "0.6"
     }
    },
    "weaponKillsAutoRifle": {
     "statId": "weaponKillsAutoRifle",
     "basic": {
      "value": 297,
      "displayValue": "297"
     },
     "pga": {
      "value": 6.9069767441860463,
      "displayValue": "6.9"
     }
    },
    "weaponKillsFusionRifle": {
     "statId": "weaponKillsFusionRifle",
     "basic": {
      "value": 9,
      "displayValue": "9"
     },
     "pga": {
      "value": 0.20930232558139536,
      "displayValue": "0.2"
     }
    },
    "weaponKillsHandCannon": {
     "statId": "weaponKillsHandCannon",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsMachinegun": {
     "statId": "weaponKillsMachinegun",
     "basic": {
      "value": 35,
      "displayValue": "35"
     },
     "pga": {
      "value": 0.813953488372093,
      "displayValue": "0.8"
     }
    },
    "weaponKillsPulseRifle": {
     "statId": "weaponKillsPulseRifle",
     "basic": {
      "value": 361,
      "displayValue": "361"
     },
     "pga": {
      "value": 8.395348837209303,
      "displayValue": "8.4"
     }
    },
    "weaponKillsRocketLauncher": {
     "statId": "weaponKillsRocketLauncher",
     "basic": {
      "value": 133,
      "displayValue": "133"
     },
     "pga": {
      "value": 3.0930232558139537,
      "displayValue": "3.1"
     }
    },
    "weaponKillsScoutRifle": {
     "statId": "weaponKillsScoutRifle",
     "basic": {
      "value": 833,
      "displayValue": "833"
     },
     "pga": {
      "value": 19.372093023255815,
      "displayValue": "19.4"
     }
    },
    "weaponKillsShotgun": {
     "statId": "weaponKillsShotgun",
     "basic": {
      "value": 25,
      "displayValue": "25"
     },
     "pga": {
      "value": 0.58139534883720934,
      "displayValue": "0.6"
     }
    },
    "weaponKillsSniper": {
     "statId": "weaponKillsSniper",
     "basic": {
      "value": 103,
      "displayValue": "103"
     },
     "pga": {
      "value": 2.3953488372093021,
      "displayValue": "2.4"
     }
    },
    "weaponKillsSubmachinegun": {
     "statId": "weaponKillsSubmachinegun",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsRelic": {
     "statId": "weaponKillsRelic",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsSideArm": {
     "statId": "weaponKillsSideArm",
     "basic": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1"
     },
     "pga": {
      "value": 0.023255813953488372,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsSword": {
     "statId": "weaponKillsSword",
     "basic": {
      "value": 12,
      "displayValue": "12"
     },
     "pga": {
      "value": 0.27906976744186046,
      "displayValue": "0.3"
     }
    },
    "weaponBestType": {
     "statId": "weaponBestType",
     "basic": {
      "value": 3,
      "displayValue": "Scout Rifle"
     }
    },
    "allParticipantsCount": {
     "statId": "allParticipantsCount",
     "basic": {
      "value": 246,
      "displayValue": "246"
     }
    },
    "allParticipantsTimePlayed": {
     "statId": "allParticipantsTimePlayed",
     "basic": {
      "value": 325876,
      "displayValue": "3d 18h"
     }
    },
    "longestKillSpree": {
     "statId": "longestKillSpree",
     "basic": {
      "value": 95,
      "displayValue": "95"
     }
    },
    "longestSingleLife": {
     "statId": "longestSingleLife",
     "basic": {
      "value": 1501,
      "displayValue": "25m 1s"
     }
    },
    "mostPrecisionKills": {
     "statId": "mostPrecisionKills",
     "basic": {
      "value": 65,
      "displayValue": "65"
     }
    },
    "orbsDropped": {
     "statId": "orbsDropped",
     "basic": {
      "value": 394,
      "displayValue": "394"
     },
     "pga": {
      "value": 9.1627906976744189,
      "displayValue": "9.2"
     }
    },
    "orbsGathered": {
     "statId": "orbsGathered",
     "basic": {
      "value": 514,
      "displayValue": "514"
     },
     "pga": {
      "value": 11.953488372093023,
      "displayValue": "12.0"
     }
    },
    "publicEventsCompleted": {
     "statId": "publicEventsCompleted",
     "basic": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1"
     },
     "pga": {
      "value": 0.023255813953488372,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "publicEventsJoined": {
     "statId": "publicEventsJoined",
     "basic": {
      "value": 4,
      "displayValue": "4"
     },
     "pga": {
      "value": 0.093023255813953487,
      "displayValue": "0.1"
     }
    },
    "remainingTimeAfterQuitSeconds": {
     "statId": "remainingTimeAfterQuitSeconds",
     "basic": {
      "value": 3864,
      "displayValue": "1h 4m"
     },
     "pga": {
      "value": 89.860465116279073,
      "displayValue": "1m 29s"
     }
    },
    "totalActivityDurationSeconds": {
     "statId": "totalActivityDurationSeconds",
     "basic": {
      "value": 59296,
      "displayValue": "16h 28m"
     },
     "pga": {
      "value": 1378.9767441860465,
      "displayValue": "22m 58s"
     }
    },
    "fastestCompletion": {
     "statId": "fastestCompletion",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0m 0s"
     }
    },
    "courtOfOryxWinsTier1": {
     "statId": "courtOfOryxWinsTier1",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxWinsTier2": {
     "statId": "courtOfOryxWinsTier2",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxWinsTier3": {
     "statId": "courtOfOryxWinsTier3",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxAttempts": {
     "statId": "courtOfOryxAttempts",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxCompletions": {
     "statId": "courtOfOryxCompletions",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "longestKillDistance": {
     "statId": "longestKillDistance",
     "basic": {
      "value": 112,
      "displayValue": "112.0"
     }
    },
    "highestCharacterLevel": {
     "statId": "highestCharacterLevel",
     "basic": {
      "value": 40,
      "displayValue": "40"
     }
    },
    "highestLightLevel": {
     "statId": "highestLightLevel",
     "basic": {
      "value": 315,
      "displayValue": "315"
     }
    }
   }
  },
  "allArena": {
   "allTime": {
    "activitiesCleared": {
     "statId": "activitiesCleared",
     "basic": {
      "value": 8,
      "displayValue": "8"
     }
    },
    "weaponKillsSuper": {
     "statId": "weaponKillsSuper",
     "basic": {
      "value": 27,
      "displayValue": "27"
     },
     "pga": {
      "value": 3.375,
      "displayValue": "3.4"
     }
    },
    "activitiesEntered": {
     "statId": "activitiesEntered",
     "basic": {
      "value": 8,
      "displayValue": "8"
     }
    },
    "weaponKillsMelee": {
     "statId": "weaponKillsMelee",
     "basic": {
      "value": 53,
      "displayValue": "53"
     },
     "pga": {
      "value": 6.625,
      "displayValue": "6.6"
     }
    },
    "weaponKillsGrenade": {
     "statId": "weaponKillsGrenade",
     "basic": {
      "value": 62,
      "displayValue": "62"
     },
     "pga": {
      "value": 7.75,
      "displayValue": "7.8"
     }
    },
    "abilityKills": {
     "statId": "abilityKills",
     "basic": {
      "value": 142,
      "displayValue": "142"
     },
     "pga": {
      "value": 17.75,
      "displayValue": "17.8"
     }
    },
    "assists": {
     "statId": "assists",
     "basic": {
      "value": 318,
      "displayValue": "318"
     },
     "pga": {
      "value": 39.75,
      "displayValue": "39.8"
     }
    },
    "totalDeathDistance": {
     "statId": "totalDeathDistance",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "averageDeathDistance": {
     "statId": "averageDeathDistance",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "totalKillDistance": {
     "statId": "totalKillDistance",
     "basic": {
      "value": 13313,
      "displayValue": "13313.0"
     }
    },
    "kills": {
     "statId": "kills",
     "basic": {
      "value": 911,
      "displayValue": "911"
     },
     "pga": {
      "value": 113.875,
      "displayValue": "113.9"
     }
    },
    "averageKillDistance": {
     "statId": "averageKillDistance",
     "basic": {
      "value": 14.613611416026345,
      "displayValue": "14.6"
     }
    },
    "secondsPlayed": {
     "statId": "secondsPlayed",
     "basic": {
      "value": 14958,
      "displayValue": "4h 9m"
     },
     "pga": {
      "value": 1869.75,
      "displayValue": "31m 9s"
     }
    },
    "deaths": {
     "statId": "deaths",
     "basic": {
      "value": 48,
      "displayValue": "48"
     },
     "pga": {
      "value": 6,
      "displayValue": "6.0"
     }
    },
    "averageLifespan": {
     "statId": "averageLifespan",
     "basic": {
      "value": 305.265306122449,
      "displayValue": "5m 5s"
     }
    },
    "score": {
     "statId": "score",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "averageScorePerKill": {
     "statId": "averageScorePerKill",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "averageScorePerLife": {
     "statId": "averageScorePerLife",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "bestSingleGameKills": {
     "statId": "bestSingleGameKills",
     "basic": {
      "value": 143,
      "displayValue": "143"
     }
    },
    "bestSingleGameScore": {
     "statId": "bestSingleGameScore",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "killsDeathsRatio": {
     "statId": "killsDeathsRatio",
     "basic": {
      "value": 18.979166666666668,
      "displayValue": "18.98"
     }
    },
    "killsDeathsAssists": {
     "statId": "killsDeathsAssists",
     "basic": {
      "value": 22.291666666666668,
      "displayValue": "22.29"
     }
    },
    "objectivesCompleted": {
     "statId": "objectivesCompleted",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "precisionKills": {
     "statId": "precisionKills",
     "basic": {
      "value": 295,
      "displayValue": "295"
     },
     "pga": {
      "value": 36.875,
      "displayValue": "36.9"
     }
    },
    "resurrectionsPerformed": {
     "statId": "resurrectionsPerformed",
     "basic": {
      "value": 10,
      "displayValue": "10"
     },
     "pga": {
      "value": 1.25,
      "displayValue": "1.3"
     }
    },
    "resurrectionsReceived": {
     "statId": "resurrectionsReceived",
     "basic": {
      "value": 29,
      "displayValue": "29"
     },
     "pga": {
      "value": 3.625,
      "displayValue": "3.6"
     }
    },
    "suicides": {
     "statId": "suicides",
     "basic": {
      "value": 7,
      "displayValue": "7"
     },
     "pga": {
      "value": 0.875,
      "displayValue": "0.9"
     }
    },
    "weaponKillsAutoRifle": {
     "statId": "weaponKillsAutoRifle",
     "basic": {
      "value": 220,
      "displayValue": "220"
     },
     "pga": {
      "value": 27.5,
      "displayValue": "27.5"
     }
    },
    "weaponKillsFusionRifle": {
     "statId": "weaponKillsFusionRifle",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsHandCannon": {
     "statId": "weaponKillsHandCannon",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsMachinegun": {
     "statId": "weaponKillsMachinegun",
     "basic": {
      "value": 11,
      "displayValue": "11"
     },
     "pga": {
      "value": 1.375,
      "displayValue": "1.4"
     }
    },
    "weaponKillsPulseRifle": {
     "statId": "weaponKillsPulseRifle",
     "basic": {
      "value": 229,
      "displayValue": "229"
     },
     "pga": {
      "value": 28.625,
      "displayValue": "28.6"
     }
    },
    "weaponKillsRocketLauncher": {
     "statId": "weaponKillsRocketLauncher",
     "basic": {
      "value": 23,
      "displayValue": "23"
     },
     "pga": {
      "value": 2.875,
      "displayValue": "2.9"
     }
    },
    "weaponKillsScoutRifle": {
     "statId": "weaponKillsScoutRifle",
     "basic": {
      "value": 103,
      "displayValue": "103"
     },
     "pga": {
      "value": 12.875,
      "displayValue": "12.9"
     }
    },
    "weaponKillsShotgun": {
     "statId": "weaponKillsShotgun",
     "basic": {
      "value": 52,
      "displayValue": "52"
     },
     "pga": {
      "value": 6.5,
      "displayValue": "6.5"
     }
    },
    "weaponKillsSniper": {
     "statId": "weaponKillsSniper",
     "basic": {
      "value": 1,
      "displayValue": "1"
     },
     "pga": {
      "value": 0.125,
      "displayValue": "0.1"
     }
    },
    "weaponKillsSubmachinegun": {
     "statId": "weaponKillsSubmachinegun",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsRelic": {
     "statId": "weaponKillsRelic",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsSideArm": {
     "statId": "weaponKillsSideArm",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "weaponKillsSword": {
     "statId": "weaponKillsSword",
     "basic": {
      "value": 96,
      "displayValue": "96"
     },
     "pga": {
      "value": 12,
      "displayValue": "12.0"
     }
    },
    "weaponBestType": {
     "statId": "weaponBestType",
     "basic": {
      "value": 2,
      "displayValue": "Pulse Rifle"
     }
    },
    "allParticipantsCount": {
     "statId": "allParticipantsCount",
     "basic": {
      "value": 26,
      "displayValue": "26"
     }
    },
    "allParticipantsScore": {
     "statId": "allParticipantsScore",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "allParticipantsTimePlayed": {
     "statId": "allParticipantsTimePlayed",
     "basic": {
      "value": 44845,
      "displayValue": "12h 27m"
     }
    },
    "longestKillSpree": {
     "statId": "longestKillSpree",
     "basic": {
      "value": 63,
      "displayValue": "63"
     }
    },
    "longestSingleLife": {
     "statId": "longestSingleLife",
     "basic": {
      "value": 1021,
      "displayValue": "17m 1s"
     }
    },
    "mostPrecisionKills": {
     "statId": "mostPrecisionKills",
     "basic": {
      "value": 43,
      "displayValue": "43"
     }
    },
    "orbsDropped": {
     "statId": "orbsDropped",
     "basic": {
      "value": 292,
      "displayValue": "292"
     },
     "pga": {
      "value": 36.5,
      "displayValue": "36.5"
     }
    },
    "orbsGathered": {
     "statId": "orbsGathered",
     "basic": {
      "value": 186,
      "displayValue": "186"
     },
     "pga": {
      "value": 23.25,
      "displayValue": "23.3"
     }
    },
    "publicEventsCompleted": {
     "statId": "publicEventsCompleted",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "publicEventsJoined": {
     "statId": "publicEventsJoined",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0.0"
     }
    },
    "remainingTimeAfterQuitSeconds": {
     "statId": "remainingTimeAfterQuitSeconds",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0m 0s"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0m 0s"
     }
    },
    "teamScore": {
     "statId": "teamScore",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     },
     "pga": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "totalActivityDurationSeconds": {
     "statId": "totalActivityDurationSeconds",
     "basic": {
      "value": 14982,
      "displayValue": "4h 9m"
     },
     "pga": {
      "value": 1872.75,
      "displayValue": "31m 12s"
     }
    },
    "fastestCompletion": {
     "statId": "fastestCompletion",
     "basic": {
      "value": 1396,
      "displayValue": "23m 16s"
     }
    },
    "courtOfOryxWinsTier1": {
     "statId": "courtOfOryxWinsTier1",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxWinsTier2": {
     "statId": "courtOfOryxWinsTier2",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxWinsTier3": {
     "statId": "courtOfOryxWinsTier3",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxAttempts": {
     "statId": "courtOfOryxAttempts",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "courtOfOryxCompletions": {
     "statId": "courtOfOryxCompletions",
     "basic": {
      "value": 0,
      "displayValue": "0"
     }
    },
    "longestKillDistance": {
     "statId": "longestKillDistance",
     "basic": {
      "value": 74,
      "displayValue": "74.0"
     }
    },
    "highestCharacterLevel": {
     "statId": "highestCharacterLevel",
     "basic": {
      "value": 40,
      "displayValue": "40"
     }
    },
    "highestLightLevel": {
     "statId": "highestLightLevel",
     "basic": {
      "value": 315,
      "displayValue": "315"
     }
    }
   }
  }
 },
 "ErrorCode": 1,
 "ThrottleSeconds": 0,
 "ErrorStatus": "Success",
 "Message": "Ok",
 "MessageData": {}
}