epergo
9/20/2017 - 1:34 PM

xargs

echo 192.168.1. | xargs -I{} grep {} *.txt