nortmas
8/19/2014 - 2:27 PM

RegExp

# FINDS ALL STRONG TAGS
<strong([^`]*?)>
preg_match_all ("/<div class=\"main\">([^`]*?)<\/div>/", $data, $matches); // - получает данные тега
preg_match_all ("<a[^\/>][^>]*><\/[a^>]+>/", $data, $matches);       // - извлекает все пустые теги <a>(пусто)</a>
preg_match_all ("<[^\/>][^>]*><\/[^>]+>", $data, $matches);        // - извлекает все любые пустые теги <тег>(пусто)</тег>
$string = preg_replace("/<\\/?a(.|\\s)*?>/", '', $string);         // - удаляет теги <a>(текст)</a>, но оставляет текст