mysqldump --single-transaction -u DB_user --password=DB_pass DB_name | mysql -u DB_user --password=DB_pass -h DB_host DB_name