fereria
12/4/2014 - 2:48 PM

DelegateTest Add ProgressBar

DelegateTest Add ProgressBar

## -*- coding: utf-8 -*-
from PySide import QtCore, QtGui

#MEMO
#それぞれのVirtual関数は、作成・編集等の動作に応じてどのWidgetを作成するかを
#設定することができる

class SpinBoxDelegate(QtGui.QItemDelegate):

  def createEditor(self, parent, option, index):
    #このIndexは、編集するModelオブジェクトを届ける役割を持つQModelIndexオブジェクト
    editor = QtGui.QDoubleSpinBox(parent)
    editor.setMinimum(0)
    editor.setMaximum(100)

    return editor

  def setEditorData(self, spinBox, index):
    #編集されたときに呼ばれ、セットされた値をWidgetにセットする
    value = index.model().data(index, QtCore.Qt.EditRole)
    spinBox.setValue(value)
    
  def setModelData(self, spinBox, model, index):
    spinBox.interpretText()
    value = spinBox.value()

    model.setData(index, value, QtCore.Qt.EditRole)

  def updateEditorGeometry(self, editor, option, index):
    editor.setGeometry(option.rect)

  def paint(self,painter,option,index):

    num = index.data()
    #Barの表示
    #Column 2 の時だけBarを表示する

    if index.column() == 0:
      box = QtGui.QStyleOptionComboBox()
      box.rect = option.rect
      box.currentText = str(num)
      QtGui.QApplication.style().drawControl(QtGui.QStyle.CE_ComboBoxLabel, box, painter)

    if index.column() == 1:
      bar = QtGui.QStyleOptionProgressBar()
      bar.rect = option.rect
      bar.rect.setHeight(option.rect.height() - 1)
      bar.rect.setTop(option.rect.top() + 1)
      bar.minimum = 0
      bar.maximum = 100
      bar.progress = int(num)
      bar.textVisible = True
      bar.text = str(num) + '%'
      bar.textAlignment = QtCore.Qt.AlignCenter
      QtGui.QApplication.style().drawControl(QtGui.QStyle.CE_ProgressBar, bar, painter)
    
if __name__ == '__main__':

  import sys

  app = QtGui.QApplication(sys.argv)

  model = QtGui.QStandardItemModel(4, 2)
  tableView = QtGui.QTableView()
  tableView.setModel(model)

  delegate = SpinBoxDelegate()
  tableView.setItemDelegate(delegate)

  for row in range(4):
    for column in range(2):
      index = model.index(row, column, QtCore.QModelIndex())
      model.setData(index, (row + 1) * (column + 1))

  tableView.setWindowTitle("Spin Box Delegate")
  tableView.show()
  sys.exit(app.exec_())