wizen-coder
10/4/2018 - 9:53 AM

二分搜索是所有以比较为基础的搜索算法时间复杂度最低的算法。用二叉树描速二分查找算法,最坏情况下与二叉树的最高阶相同。比较二叉树线性查找也可用二叉树表示,最坏情况下比较次数为数组元素数量。任何一种以比较为基础的搜索算法,其最坏情况所用时间不可能低于O(logn)。

二分搜索是所有以比较为基础的搜索算法时间复杂度最低的算法。用二叉树描速二分查找算法,最坏情况下与二叉树的最高阶相同。比较二叉树线性查找也可用二叉树表示,最坏情况下比较次数为数组元素数量。任何一种以比较为基础的搜索算法,其最坏情况所用时间不可能低于O(logn)。

//2d3 二分搜索技术
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;

template<class Type>
int BinarySearch(Type a[],const Type& x,int n);

int main()
{
  int x = 6;
  int a[10];
  for(int i=0; i<10; i++)
  {
    a[i] = i + 1;
  }
  cout<<BinarySearch(a,x,10)<<endl;
  return 0;
}

template<class Type>
int BinarySearch(Type a[],const Type& x,int n)
{
  int left = 0;
  int right = n-1;
  while(left<=right)
  {
    int mid = (left + right)/2;
    if(x == a[mid])
    {
      return mid;
    }
    if(x>a[mid])
    {
      left = mid + 1;
    }
    else
    {
      right = mid - 1;
    }
  }

  return -1;
}