keijikk
3/9/2017 - 12:15 AM

tmp

tmp

<-
> var<-12+22
> var<-c(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
> var<-data.frame("aa"=c(1,2))


• 関数は必要になった時に調べる ・・・ と、とにかく触ってみよう! 何事もやってみないと!