arozwalak
7/2/2015 - 1:02 PM

Javascript: Ciągi znaków

Javascript: Ciągi znaków

. może być w '' lub ""
. może zawierać zero lub więcej znaków
. \ escape character
. escaped characters 
\" double quote 
\' single quote
\\ backslash
\/ slash 
\b backspace
\f formfeed
\n new linie
\r carriage return
\t tab
\u 4 hexadecimal digits ("A" === "\u0041")

"c" + "a" + "t" === "cat"

Właściwości ciągów znaków

"seven".length == 5
'cat'.toUpperCase() == 'CAT'