arozwalak
7/2/2015 - 1:00 PM

Javascript: Deklaracje / statements

Javascript: Deklaracje / statements

Zmienne var (expression statements)

var wewnątrz funkcji tworzy zmienną prywatną danej funkcji
var name = expression;
var name, name2, name3;
var name = expression, name2 = expression2, name3 = expression3;

Pętle

while ( expression ) { block }

for ( initialization ; condition ; increment ) {
  // statements
}

for ( name in object ) {          for (myvar in obj) {
  // statements                if(obj.hasOwnProperty(myvar)) {
}                          ....
                        }
                       }

do { block } while ( expression ); 

try { 
 block 
} catch ( name ) { 
 block 
}

Instrukcje warunkowe

switch ( expression ) { 
  case 'expression' :
    // statements
    break;

  default : 
    // statements
}

if ( expression ) { block } else { block }

wyrażenia kończące (disruptive)

break, return, throw

wyrażenia mogą mieć etykietę (label) [lblName : if () {}]

expression, disruptive, try, if, switch, while, for, do

falsy valuee:

false
null
undefined
''
0
NaN