robb33
5/11/2017 - 11:13 PM

Arrow Function https://googlechrome.github.io/samples/arrows-es6/