yanknudtskov
4/3/2017 - 6:37 AM

Remove Default Sidebar Items from Enfold

Remove Default Sidebar Items from Enfold

<?php

/**
 * Remove Default Sidebar Items
 */
add_filter( 'avf_show_default_sidebars', 'yanco_remove_default_sidebars', 10, 1);
function yanco_remove_default_sidebars( $show ) {
	return false;
}