LeonGP
3/20/2018 - 12:35 PM

[佛经] #佛理

[佛经] #佛理

菩萨即是菩提萨埵(BODHI SATTVA),菩提译为“觉”,萨埵译为“有情”;
菩提萨埵即为觉悟一切有情的众生;
摩诃萨就是大的意思。
沙门(SHRAMANA):译为勤息,即是勤修戒定慧,熄灭贪嗔痴。
单三、复三、具足一:
单人立题《佛(人)说阿弥陀(人)经》、单法立题《般若经》、单喻立题《梵网经》;
人法立题《地藏菩萨(人)本愿(法)经》、人喻立题《如来(人)师子吼(喻)经》、法喻立题《妙法(法)莲华(喻)经》;
人法喻立题(具足一)《大方广(法)佛(人)华严(喻)经》。