vaiwa
4/25/2015 - 6:23 PM

unix tar

unix tar

tar

# Create
tar -cf file.tar files    # create a tar containing "files"
tar -czf file.tar.gz files  # create a tar with Gzip compression
tar -cjf file.tar.bz2 files  # create a tar with Bzip2 compression
# Extract
tar -xf file.tar       # extract files from tar
tar -xzf file.tar.gz     # extract files from tar using Gzip
tar -xjf file.tar.bz2     # extract files from tar using Bzip2