fereria
8/23/2014 - 4:21 PM

createShelfBtn

createShelfBtn

## -*- coding: utf-8 -*-
import pymel.core       as pm
import maya.mel        as mm
import sys

from PySide      import QtCore, QtGui
from PySide.QtUiTools import QUiLoader

import remitools.foundation.qt as qt

def createNewShelf(shelfName):

  """
  新しいシェルフを作成して、作成したShelfのPymel.ShelfLayoutObjectを返す
  """

  if pm.shelfLayout(shelfName,exists=True) != True:
    mm.eval("addNewShelfTab \""+ shelfName +"\"")

  shelfOBj = pm.shelfLayout(shelfName,e=True)
  return qt.getMayaShelfObj(shelfOBj)

class ShelfMenuBtn(QtGui.QPushButton):

  actions = {}
  subMenu = {}

  def __init__(self,btnName):
    super(ShelfMenuBtn,self).__init__(btnName)
    self.Menu  = QtGui.QMenu()
    self.clicked.connect(self.btnClick)

  def btnClick(self):
    pos = QtGui.QCursor().pos()
    self.Menu.popup(pos)

  def addItem(self,itemMenu,pMenu=None):
    self.actions[itemMenu] = QtGui.QAction(itemMenu,self)
    if pMenu != None:
      if self.subMenu.has_key(pMenu) == True:
        self.subMenu[pMenu].addAction(self.actions[itemMenu])
      else:
        self.Menu.addAction(self.actions[itemMenu])
    else:
      self.Menu.addAction(self.actions[itemMenu])

  def addMenu(self,menuName):
    self.subMenu[menuName] = self.Menu.addMenu(menuName)

  def ShelfSize(self,num):
    """
    defaultサイズからどれぐらいの大きさにするのか設定する
    """
    self.setFixedWidth(34 * num)