OMENSAH
11/3/2017 - 4:39 PM

mutableData.js

#primitive data types
var b = 8;
var c = b
c = 9
#output c=9 , b =8

#Referential dataTypes
var m = [2, 5]
var n = m 
n.push(6)
#ouput  n = [ 2, 5, 6 ], m= [ 2, 5, 6 ]