Bobochka
3/2/2016 - 4:06 PM

Start ruby server

Start ruby server

ruby -run -ehttpd . -p8000