genobis
7/26/2017 - 10:54 AM

Spłaszczenie strumienia strumieni

Spłaszczenie strumienia strumieni

Stream<Stream<Object>> objectStreams = //whatever
Stream<Object> flatMappedStream = objectStreams.flatMap(Function.identity());