oookli
2/7/2015 - 8:59 AM

import mysql database from console

import mysql database from console

mysql -uroot -proot

mysql> charset utf8

mysql> use mydbname

mysql> source C:\myfolder\myfile.sql