patryk-developer
5/18/2018 - 8:24 AM

Dekoratory

Dekoratory w języku TypeScript zapewniają możliwość programowej ingerencji w proces definiowania klas. Trzeba pamiętać, że definicja klasy opisuje jej postać. Innymi słowy, definicja klasy określa, jakie dana klasa będzie mieć właściwości oraz metody. Z kolei te właściwości i metody stają się dostępne wyłącznie po utworzeniu instancji danej klasy.

// Dekoratory
// ==========


// składnia dekoratorów
// ================

function simpleDecorator(constructor : Function) {
 console.log('Wywołano funkcję simpleDecorator.');
}

@simpleDecorator
class ClassWithSimpleDecorator {
 
}

let instance_1 = new ClassWithSimpleDecorator();
let instance_2 = new ClassWithSimpleDecorator();

console.log(`instance_1 : ${instance_1}`);
console.log(`instance_2 : ${instance_2}`);


function secondDecorator(constructor : Function) {
 console.log('Wywołano funkcję secondDecorator.')
}

@simpleDecorator
@secondDecorator
class ClassWithMultipleDecorators { 
}

// fabryki dekoratorów
// ===================

function decoratorFactory(name: string) {
 return function (constructor : Function ) {
  console.log(`funkcja dekortora wywołana z parametrem : ${name}`);
 }
}

@decoratorFactory('nazwaTestowa')
class ClassWithDecoratorFactory {
}

// parametry dekoratorów klas
// ==========================

function classConstructorDec(constructor: Function) {
 console.log(`constructor : ${constructor}`);
 console.log(`constructor.name : ${(<any>constructor).name}`);
 constructor.prototype.testProperty = "wartość_testProperty";
}

@classConstructorDec
class ClassWithConstructor {
}

let classConstrInstance = new ClassWithConstructor();
console.log(`classConstrInstance.testProperty : ` 
 + `${(<any>classConstrInstance).testProperty}`);
 

// dekoratory właściwości
// ===================

function propertyDec(target: any, propertyKey : string) {
 console.log(`target: ${target}`);
 console.log(`target.constructor: ${target.constructor}`);
 console.log(`target.constructor.name: `
 + `${target.constructor.name}`);
 console.log(`propertyKey: ${propertyKey}`);
}

class ClassWithPropertyDec {
 @propertyDec
 name: string;
}


//function propertyDec(target: any, propertyKey : string) {
// // console.log(`target : ${target}`);
// // console.log(`target.constructor : ${target.constructor}`);
// 
// if(typeof(target) === 'function') {
//  console.log(`nazwa klasy: ${target.name}`);
// } else {
//  console.log(`nazwa klasy: ${target.constructor.name}`);  
// }
// 
// console.log(`propertyKey : ${propertyKey}`);
//}


//class ClassWithPropertyDec {
// @propertyDec
// propname: string;
//}

class StaticClassWithPropertyDec {
 @propertyDec
 static propname: string;
}


// dekoratory metod
// =================

function methodDec (target: any, 
 methodName: string, 
 descriptor?: PropertyDescriptor) {
  console.log(`target: ${target}`);
  console.log(`methodName: ${methodName}`);
  console.log(`target[methodName]: ${target[methodName]}`);
}

class ClassWithMethodDec {
 @methodDec
 print(output: string) {
  console.log(`Wywołano metodę ` 
   + `ClassWithMethodDec.print(${output}).`);
 }
}

// stosowanie dekoratorów metod
// =======================

function auditLogDec(target: any, 
 methodName: string, 
 descriptor?: PropertyDescriptor ) {
  
 let originalFunction = target[methodName];
 
 let auditFunction = function() {
  console.log(`auditLogDec: wywołano podmienioną ` 
   + `wersję metody ${methodName}. `);
  originalFunction.apply(this, arguments);
 }
 
 target[methodName] = auditFunction;
 return target;
}

class ClassWithAuditDec {
 @auditLogDec
 print(output: string) {
  console.log(`Wywołano metodę ` 
  + `ClassWithMethodDec.print(${output}).`);
 }
}

let auditClass = new ClassWithAuditDec();
auditClass.print("testy");


// dekoratory parametrów
// ====================


function parameterDec(target: any, 
 methodName : string, 
 parameterIndex: number) {
 
 console.log(`target: ${target}`);
 console.log(`methodName : ${methodName}`);
 console.log(`parameterIndex : ${parameterIndex}`);  
  
}

class ClassWithParamDec {
 print(@parameterDec value: string) {
 }
}


// metadane dekoratorów
// ==================

// należy wykonać następujące polecenia: 
// npm install reflect-metadata --save
// npm install @types/reflect-metadata --save

import 'reflect-metadata';

function metadataParameterDec(target: any, 
 methodName : string, 
 parameterIndex: number) {

  let designType = Reflect.getMetadata(
   "design:type", target, methodName);
  console.log(`designType: ${designType}`)  
  
  let designParamTypes = Reflect.getMetadata(
   "design:paramtypes", target, methodName);
  console.log(`paramtypes : ${designParamTypes}`);
  
  let designReturnType = Reflect.getMetadata(
   "design:returntype", target, methodName);
  console.log(`returntypes : ${designReturnType}`);
}


class ClassWithMetaData {
 print( 
  @metadataParameterDec 
  id: number, 
  name: string) : number {
  return 1000;
 }
}
//*/