cachaito
12/13/2016 - 10:38 AM

Scope of functions inside loops explanation

var i = 0,
  j = 0;
var funcs = [];
for (i = 0; i < 3; i++) {       // let's create 3 functions
  funcs[i] = function() {      // and store them in funcs
    console.log("My value: " + i); // each should log its value.
  };
}
for (j = 0; j < 3; j++) {
  funcs[j]();            // and now let's run each one to see
}

/* This is the result you may expect.
My value: 0
My value: 1
My value: 2

But instead, it will output like this:
My value: 3
My value: 3
My value: 3
*/

//Wyjaśnienie: anonimowa funkcja utworzona w pętli posiada referencje do wartości utworzonej w innym scopie. To tak samo jak:
function outside() {
 var val = 0;
 return function() {
  console.log('My value: ', val + 1);
 }
}

outside()() // 1
outside()() // 1

//Dopiero przypisanie wyniku funkcji do nowej zmiennej, tworzy nowy kontekst dla zwróconej funkcji i trzyma jej status bez zmian wewnątrz oryginalnej f-cji outside.
var newVal = outside()
newVal() //1
newVal() //2
outside()() // 1