JosefJezek
12/20/2013 - 8:31 AM

RAID

RAID

RAID

Linux

lspci -vv | grep -i raid

MegaCLI

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -PDList -aALL

SMART

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -pdlist -a0| grep 'Device Id'
smartctl -d sat+megaraid,4 -a /dev/sda