alex2
1/10/2018 - 8:17 AM

SQL Identity insert

set identity_insert [TableName] on

set identity_insert [TableName] off