lamngockhuong
4/21/2016 - 5:00 AM

Code tự động chèn nguồn trang khi copy bài trên web

Code tự động chèn nguồn trang khi copy bài trên web


<script type="text/javascript">
  if(document.location.protocol=='http:'){
    var Tynt=Tynt||[];
      Tynt.push('d5Y36e5Q8r4l_Yacwqm_6l');
      Tynt.i={"ap":"Nguồn :"};
    (function(){
    var s=document.createElement('script');
      s.async="async";
      s.type="text/javascript";
      s.src='http://tcr.tynt.com/ti.js';
    var h=document.getElementsByTagName('script')[0];
      h.parentNode.insertBefore(s,h);})();
  }
</script>

Nguồn: http://blog.ngockhuong.com/2015/02/code-tu-dong-chen-nguon-trang-khi-copy.html