toannk
8/28/2017 - 6:48 AM

Fix một số lỗi cơ bản khi triển khai dự án laravel lên host

Fix một số lỗi cơ bản khi triển khai dự án laravel lên host

<?php 
// Fix một số lỗi cơ bản khi đưa lên hosting
// do hosting không chạy được lệnh
// example.com/fix
Route::get('/fix', function() {
    Artisan::call('cache:clear');
    Artisan::call('config:clear');
    Artisan::call('route:clear');
    Artisan::call('view:clear');
    Artisan::call('optimize');
});